V oor e piekeraars 15. Nog een uitgebreider overzicht van de appeals in het algemeen en iets over correlaties. Dit is een opsomming met talrijke en geleerde woorden. U zult echter zien, dat het onderweg nogal mee valt. Het is echter zaak, dat elke koopman en adverteerder in het bijzonder op de hoogte komt met de principes der toegepaste psychologie. Ons huisorgaan zal steeds zoveel mogelijk trachten duidelijke taal te spreken en waar nodig minder overzichtelijke begrippen zo uitvoerig mogelijk bespreken. Mochten wij daarin eens onverhoopt tekortschieten, dan zal het onzen psychologischen medewerker een genoegen zijn U in dit tijdschrift of per brief persoonlijk de gewenste inlichtingen te verschaffen. In het eerstvolgend nummer van dit orgaan starten wij dus met onze serie over reclame-psychologie! Wenst U literatuur-opgave op reclame-psychologisch gebied, schrijf dan even aan de redactie van de Vier Musketiers. erstand, b. en c. £ren en U riekwari U kunt piekeren over drie soorten zwarigheden a. piekeren over ernstige moeilijkheden b. piekeren over kleinigheden. c. piekeren over de toekomst. Wat a. betreft wensen wij onze gea doorzettingsvermogen en wat frisse ea bestaat geen pardon! Schrijf eens op zult uit schaamte bij de tweede regel a van de ongelukken en rampen, die U v Rockefeller heeft zijn leven lang gedacht, dat nooit heeft zelfs de bekwaamste AmeriR^cH; sê-^2 gevreesde kwaal bij hem kunnen ontdeKk»rr"ê! T dat kunt U verliezen: Uw zaak, Uw geld, maar dar body en een puik stel hersens over! Dus: U af aan. Maar nu beter dan ooit, U weet wel al^ horlogeveer. Juist dat beuken maakt hem zo veerkracht Onhoudbaar sterk en pittig! En als Uw body eens even opstandig mocht worden, welnu troost U want er bestaan in Nederland gelukkig nog honderden knappe dokters en professors, die U in een minimum van tijd weer de oude maken; de een nog concurrerender dan de ander! Wat kan U dan nog gebeuren? Waarom dan, duizend stypen en matrijzen, zoudt U dan nog piekeren? hij a ofessc een sp \Vil wat hebt ge nog maar oren amerd I Floep, aat ie!

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 7