Reel ame-suggestie? 5 Suggestie! Hè, wat een raar woord. Hypnose! Hu, wat griezelig. Hallucinatie! Ik neem het teergevoelige lezers niet kwalijk als zij op dit moment het blad omslaan en iets opgewekters gaan lezen. Toch zal ik trachten deze min of meer mystieke begrippen zo nuchter mogelijk te behandelen en U nog nuchterder het logisch verband aantonen tussen onze eenvoudigste vormen van reclame en begrippen als: suggestie, hypnose etc. De vraag: „Berust de reclame op suggestie?" werd mij tijdens een getuigen verhoor, enige weken geleden, door de rechter gesteld, en ik heb gemeend ze categorisch met „ja" te moeten beantwoorden. Kijken wij allereerst in de historie, toen men begrippen als suggestie, hypnose etc. nog niet kende.... BOM! 1 Maart 1815! Napoleon met een leger van 1200 man van het eiland Elba ontvlucht, ontsnapt aan zijn Engelse belagers! Alarm hier, vreugde daar! Napoleon stuurt zijn Generaal Cambronne naar de Koninklijke troepen, die gezonden zijn om hem tegen te houden, met het bevel hem, Napoleon, zonder slag of stoot te volgen. De troepen weigeren, maken zich zelfs tot de aanval gereed! Dan treedt Napoleon naar voren. Slechts 100 meter weiland scheidt hem van zijn belagers. In zijn beroemde houding, de armen gekruist, het hoofd op de borst gebogen, komt hij naar voren. Onder ademloze spanning ziet men hem komen, niemand, die een vin verroert! Daar staat hij op 10 pas afstand van de vijandelijke geweren Alleen! Zie, de figuur ontspant zich, Napoleon richt zich op. Het hoofd fier opgeheven, de armen wijd uitgestrekt; dan roept hij met luider stemme: „Soldaten van het Vijfde Linie-Regiment! Is er iemand onder U, die op zijn Keizer kan schieten, doe het dan, hier sta ik!" Een trilling vaart door de gelederen, de mannen bijten zich op de lippen, willoos zakken de geweren, een officier laat zijn degen uit de bevende hand vallen. Dan kunnen de soldaten zich niet langer bedwingen en klinkt het hartstochtelijk „Vive l'Empereur, vive l'Empereur!". Dit is een van de beroemdste voorbeelden van suggestie, die de historie kent! Een snikhete dag in Auguster 1914. Piccadilly Circus, Londen. „Join the Army, join the Army for your King and your Country! Join the Army!" Een sergeant van de werf-compagnie, het gelaat badend in zweet, maar het oog tintelend van enthousiasme, staat op een lege kist! Achter hem de Engelse vlag. Dan schetteren de trompetten en roffelen de trommels. Er boven uit schreeuwt de stem van den werf-sergeant: „Join the Army, join the Army. En ze kwamen de jongelui: één, tien, honderd, duizend Ze gingen de hel tegemoet! „Join the Army, join the Army" krijste de stem van den sergeant dag in, dag uit Ook dit was suggestie! Alvorens op de associatie: Reclame-Suggestie nader in te gaan, lijkt het mij niet ondienstig even te preciseren wat onder „suggestie" moet worden verstaan. Suggestie zou men kunnen omschrijven als de invloed van een gedachte, waardoor men komt tot een bepaalde waarneming. Die gedachte kan bij het individu zijn opgekomen op grond van een zekere logische

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 9