w, .r. K2Z& r'sv "C" manierl L V'-'- TREEtE* Zff^u Rekening „Tijdver lies" tfit /.rr_ ft..r/ /V5- ,'Z -1 TV: .?C, /.W.-s. In /rLi.../-. TnauL rfcol i uittreksel ult een rwarte bladtijde in thr boeken, sluitend mat aan aantlenlijk aadeollg aaldo op do rekening "tijdrorllao". Eat kan tlja, dat hat bedrag oog bslangrljk hoogar la, dat la ran hler ult aosllljk ta baoordaalan. Eat dunkt U aroiv*al ran rsksnlng Ho, 2 Ala 0 aana aan elnda aaakta aan da iwarts bladtljda Ingsalotan aan foldar, dia U allaa rartalt orar do Raalngtoa tal- aaahlna. Sa Raalngton tal do rskaalng 'tljdvoflloagahaal doan rar- dwljnan. Drla dagan la data talaaohlna gratia roor U baaohlkbaar on. U ta bawlJ tan, dat lij U bandon rol gold lal baaparon. Voort la dan bijgaande brlofkaart ran lh> nana an adraa an poat ta ongofrankaord. Da Haaungton la nlat bang roor da proaf op da aos. Hogen wij U oa aan eerlijk. kana rartoakan T Hoogachtend. '1.7. Raalngton Sohrljfaaohlne Hl J Dlraotaur-ganamal UA\ \n bVaV/ Qaacht. B..'. bird'. l;^nt "sn 4»»r eaX r.bc.r.k'-ft. -- nat -• ,-iani B,n "ton. ="1' 3,1 niuof- "'°r onl«r!l,v',,hr.-kalt"190" ,ot voaril v. kt»»'»', "J; botraatao - 11C n.bloatl»' b*° lJv"1 5,0 blaurto-9 van a- '1 4i -aaara --rbtr.t vsSr on»tordl* dat 1*. *V/ - slat»- ,„t orvar doan tatb takar "a> no dV«a- Oa dioa- ""."'co. "JS* I door lt bij -—To «to» -*T i' law»»1 11 Uoh„r. aodaroar- «a"» ..n info"»1 ,-ilobtan or»' gl.rblJ .oiladlg (Vt M gpXETE-1 l»»0*9 a tailddal» N.V. HOUTHANDEL P. M. 8. J. JONGENEEL Zaar gaaehta haar, Hlar ilat 0 aenlga ran da rala stogalykhadan oa Troatax-board too to ptttan. Traatax rlndt U in dan anohtlgan koapal ran da Aula Uagna ta Roaa raai ook In hot baachaldan ioldarkanart>. Mtongewoon raaltydlg kan Troetar wordan toagapaat. Valo onlogisch gabouwda vartrakkon haaft fraotox In aaathotlacha an praotlaoha lntarlaurs ongatoorord. Storondo auran, hookan, balkan oto. - kyk oons hoa Traatax hlar harsonle brongt. Voor batlmarlng ran gangan, kar.artkantoren, winkelt ato. - Traatax gaaft volla aatlafactta.'Good rnar n tyd. Traatax brangt Er was aana 'n tyd dat son kon taggon. Board la Board. Sla tyd habbon wo gahnd. Traetox-board ataat op h o o g a r poll. Wy tyn barald U dlt sat 'Jw algan oogan ta laten tien. Tyd, gold an aoelte la r ont bytaak, alt U ona raar In da galaganhe}d

De 4 Musketiers nl | 1935 | | page 13