de4 Reclame-Psychologie musketiers 6 Door een overvloed van andere copie moesten wij de aangevangen reeks artikelen over Reclame-Psychologie even onderbreken. Van verschillende kanten werd echter op voortzetting aangedrongen, waaraan wij natuurlijk gaarne gehoor geven en zo gaan we dan hier verder met het belangwek kende onderwerp „aandacht"! Wij merken dan allereerst op, dat de reclame een twee-polig proces is; ener zijds moet een feit worden 'bekend gemaakt en anderzijds moet een zekere aandacht voor dit feit verzekerd worden. De adverteerder is natuurlijk niet tevreden als hij alleen maar de aandacht heeft getrokken; hij wenst reactie in de vorm van aankoop of aanvraag, maar de eerste stap is toch „aandacht" vragen. Het is niet zo eenvoudig te definiëren wat „aandacht" eigenlijk is! Wij kennen de uiterlijke kentekenen ervan en ook kunnen wij wel enigszins beschrijven, welke gewaarwordingen wij ondergaan als we aan iets aan dacht schenken; wij weten ook, dat aandacht verondersteld wordt een zekere prikkel in het geheugen achter te laten, dat aandacht gepaard gaat met meer of mindere geestelijke inspanning en dat zodra die aandacht verzwakt, de verveling inzet. Men heeft uitgebreide proefnemingen gedaan om te bepalen aan welke voorwaarden de factor aandacht moet voldoen, maar het proces is te ingewikkeld en de resultaten 'kunnen niet algemeen worden toegepast. Dit houde men bij het verdere lezen goed voor ogen anders zou het mogelijk zijn, dat door schijnbare tegenspraken Uw vertrouwen in de reclame-psycho- logie wordt geschokt. A. 'LICHAMELIJKE KENTEKENEN. Herinnert U zich nog van school dat onverbiddelijke gebod: rechtop zitten, armen over elkaar opgelet! De bedoeling daarvan was om ons in een houding van „lichamelijke" aandacht te brengen, in de stille hoop, dat dan de „geestelijke" aandacht wel zou volgen! Misschien zo'n kwaad idee nog niet, maar de uitwerking zal wel eens ver schillend zijn. Ongemak kan iemand wel eens wakker houden en zelfs tot op zekere hoogte waakzaam doen zijn, maar men dient dan toch in elk geval vrij te zijn van afleiding in de onaangename zin van het woord. Op latere leef tijd leren wij aandachtig te zijn zonder harde schoolbanken en zonder een strengen leraar. Voorlopig stelt de laatste er zich mee tevreden, als zijn pupil rechtop zit, zijn ogen gevestigd heeft op den verteller, hoewel er onder ons schoolknapen, buitengewoon talentvolle simulanten waren! Wanneer de aan dacht zeer gespannen is, wordt de ademhaling langzamer, de spieren span nen zich, de kaak verslapt, de mond gaat openstaan en de ogen staan strak in het hoofd. De aandacht zou men dus als 't ware, kunnen afmeten naar de spanning, die op de spieren staat. B. GEESTELIJKE KENTEKENEN. De geestelijke gesteldheid is zonder twijfel belangrijker dan de lichamelijke. Het betekent, dat de geest bereid is om te reageren op hetgeen wordt aan geboden. U kunt dit proces enigszins vergelijken met het afstemmen van een radiotoestel, waarmee men inschakelt op een zekere golflengte. Treft U de juiste golflengte, dan laat het toestel zuivere muziek of geluiden horen, maar bent U er even naast, dan is het resultaat verwrongen. Als de geest open is voor hetgeen wordt aangeboden zullen de hersenen dit beter verwerken. De aandacht dient om een feit of onderwerp sterker te doen afsteken bij andere onderwerpen, die als 't ware de achtergrond vormen. Enigszins kunt U de vergelijking treffen mei een fotografie, die ingesteld is op een voor-

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 14