In het eerste artikel onder dit hoofd, verschenen in No. 5 van „De 4 Musketiers" zijn een paar gewichtige vragen gesteld. Laat ik die vragen maar eens her halen. Zij zijn: 1e. Hoeveel reclame moet ik maken? 2e. Hoe moet ik reclame maken? Ik heb beloofd, op deze vragen antwoord te geven. Dat zal 'ik doen, maar U zult het wel met mij eens zijn, dat dit antwoord niet eensluidend kan zijn voor elkeen, die reclame maakt. Het maakt een verschil uit, of U fabrikant bent van een consumptie-artikel of van een zuiver technisch product. Het maakt een groot verschil of U fabrikant bent of handelaar. Ontelbare varianten zijn er op te noemen. En toch er zijn zekere principes, die voor allen gel den. Het zijn principes, die uiteindelijk in cijfers zijn uit te drukken. Laten wij maar eens beginnen met den fabrikant in het algemeen, het doei er niet toe of hij schoenen of bouillonblokjes, koek of koelkasten fabriceert. Onze fabrikant heeft een goede technische staf, een eerste klas verkoop leider, goede reizigers en last not least een goed product. Hij, als leider, weet, dat hij een bepaalde som uit moet geven voor reclame... Hoe moet hij nu voor zichzelf de zekerheid krijgen, dat hij niet te veel, maar ook niet te weinig voor reclame uitgeeft. Laat ik U direct zeggen, dat hij de absolute zekerheid hieromtrent nooit zal hebben. Maar als hij die 'had, dan zou hij het fabrikant zijn zo weinig aardig vinden, dat hij zich onmiddellijk zou laten inschrijven bij de phylosofische faculteit van een van onze universiteiten of minstens gaan studeren voor M.O. Wiskunde.. Mijn fabrikant dan heeft niet de fantasie van een schepper. Hij gaat dus niet wiskunde studeren. Maar wat hij wel onder de knie moet hebben, dat is de Statistiek. Niet „l'art de grouper les chiffres", maar de kunde, uit cijfers con clusies te trekken, die zijn verkoop-curve omhoog kunnen voeren. Een van die conclusies zal betrekking hebben op de vraag: „Hoeveel reclame moet ik maken?" Verschillende methodes worden toegepast om tot het juiste antwoord op de vraag te komen. De beknoptheid van deze serie artikelen laat niet toe, deze methoden in extenso te behandelen. Ik wil daarom volstaan met enkele aanwijzingen te geven, die in het algemeen juist zijn. Deze zullen liggen tussen twee uitersten: 1e. Alles wat maar enigszins mogelijk is aan reclame uitgeven. 2e. Zo min mogelijk aan reclame uitgeven. Welke cijfers heeft nu onze fabrikant altijd tot zijn beschikking? Ook hierin moeten wij een greep doen. Hij weet bijvoorbeeld altijd: 1e. Hoe groot zijn omzet is over de laatste jaren was. 2e. Hoe groot zijn gemiddelde winst per jaar is. 3e. Hoe groot zijn winst per eenheid is (product, kwantum, bedrag, enz.). 4e. Waar zijn omzet stijgt, stationnair blijft of terug loopt. 5e. Welke markten extra bewerking nodig hebben en welke omstandigheden in die markten heersen. Indien hij serieus zijn statistieken bestudeert, die 'hem antwoord geven op elk der hierboven aangegeven vijf vragen, moet hij komen tot bepaalde princi piële gegevens omtrent zijn reclame-budget, laat ons zeggen, voor het vol gende jaar. Deze gegevens zullen zijn: 1e. Ik wil en ik kan met mijn product en mijn organisatie onder de thans geldende omstandigheden een omzet bereiken van x eenheden. 2e. Mijn kostprijs per eenheid is y. 3e. Vroeger bij een geringere omzet was mijn kostprijs hoger, n.l. z. Het verschil tussen z.en y.moet in de eerste plaats meer winst

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 18