XYLAMON rvs** dubbeltjes 5 kunnen worden. Deze proef kunt U bij U zelf onmiddellijk nemen: ik zal hieronder een aantal willekeurige artikelen noemen, vult U maar in welke fabrikantennaam of merk U daarbij invalt: sigaren, biscuits, emaille, toiletzeep, koffie en thee. Het zal mij niet verbazen als U juist de 5 merken hebt opgenoemd, die geregeld in uw omgeving reclame maken of die U dagelijks in uw krant tegenkomt. Bij behoefte aan één dezer artikelen brengt 't onder bewustzijn die namen successieve lijk naar boven en beïnvloedt daar door krachtig de koopdaad. U kunt dat nog op andere wijze contro leren. Gisteren ging ik met mijn vrouw naar den kleermaker en laat ik U eerlijk bekennen, we hebben alle bei weinig of geen verstand van stoffen. Toch hadden wij een paar uitgesproken wensen omtrent stof en snit. De kleermaker, wiens ad vies wij vroegen, moest echter al onze wensen om praciische rede nen weerleggen. We gingen op zijn eigen voorstellen in met boter en suiker! 't Zelfde was echter volko men onmogelijk geweest als wij een haard, een auto, een radio-toe stel of een stofzuiger hadden ge kocht, omdat wij door de vele reclame over deze artikelen ver spreid, een behoorlijke indruk ge kregen hebben van de eisen, waar aan zij eventueel moeten voldoen en 't voordeel van 't ene systeem en 't nadeel van 't andere min of meer kennen! Over stoffen en kleding worden nooit of maar heel zelden „tech nische" bijzonderheden gepubli ceerd, men koopt op 't plaatje, niet op de techniek, hetgeen volkomen logisch is en hetgeen ook de reden is, dat mijn echtgenote en ik zo gauw door den vakman werden in gepalmd. De vasthoudende werking van de „franje", waarover ik het daarnet spottender wijze had, kunt U ook nog vergelijken met de werking van 't netvlies van het menselijk oog. Als U even in 't licht van de lamp hebt gekeken en daarna op een lichtgekleurd vlak kijkt, ziet U heel duidelijk de vorm van 't electrische lampje als een donkere figuur over 't witte vlak drijven. Ta, 't kan minu- Xylamon is goedkoop en voordeelig in gebruik. Vraag eens gratis monster van en prospecti over importeurs: Firma TOTTE&CIE Aelbrechtskade 84-85 Rotterdam Zend ons bijgaande coupon, ingevuld met Uw naam en adres en U ontvangt gratis monster van en prospecti over Naam"- fkór«V- bij de importeurs: Firma TOTTE&CIE Aelbrechtskade 84-85 Rotterdam ONTWERPEN VAN ONZE STUDIO'S Want daar komt magere Hein in de ge stalte van Xylamon, den dooder van alle houtvernielende insecten en zwammen. Xylamon, het houtbeschermingsmiddel bij uitnemendheid, niet alleen bescher mingsmiddel voor onbewerkt hout, doch ook voor vloeren, fundamenten, stallen, schuren, opslagplaatsen, booten, vlieringen, dakspanten, schuttingen, veranda's, beschoeiingen, palen, broei kassen, meubelen enz. tegen vocht, hout worm, zwammen, paalworm, kevers enz. Door onvoldoende conserveering van hout tegen alle weersinvloeden, door het niet tijdig bestrijden van houtvernielende in secten en wormen gaan jaarlijks voor duizenden guldens aan hout verloren. Ook Uw hout. Bescherm Uw hout en be strijd de houtvernielers met XYLAMON, het houtbeschermingsmiddel bij uitne mendheid. Xylamon is goedkoop, voor deelig in gebruik en maakt alle hout soorten onverwoestbaar.

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 11