mu de sketiers ten lang duren, voordat U de figuur kwijt bent. Zo gaat 't ook met ad vertenties lezen. U leest een uit drukking, die U pakt, of U ziet een illustratie, die uw bijzondere aan dacht vroeg en U leest verder. Tel kens en telkens komen ze U echter weer in de zin, ja, dat kan de aan dacht, die U aan de andere adver tenties zoudt hebben besteed, be langrijk verminderen! Het is juist, voordat we verder gaan, er even op te wijzen, dat de ze aandachtsbeperking niet een 100 geestelijk verschijnsel is, er komt een doodgewone mechanische oorzaak bij en wel deze: Het mense lijk oog heeft op een zeker centraal punt de grootste lichtgevoeligheid. Rondom dit punt neemt de gevoelig heid af; als -dus het voorwerp van uw belangstelling het centrale punt in uw oog treft, staat het duidelijk en scherp op uw netvlies afgetekend. Grote affiches maken gebruik zowel van de „geestelijke" als de „mecha nische" verschijnselen hierboven om schreven. Als U op een schutting een reclameplaat aandachtig bekijkt, hebt U bovendien nog een vaag idee van de plaat, die er naast geplakt zit. Hoe verder nu 't centrale aandachts punt („de blikvanger") verwijderd is van de naburige platen, des te min der kans is er, dat 't belangstellend oog afzakt naar den concurrerenden buurman. Een groot affiche absor beert dus den focus en bovendien nog de „franje" er omheen. Hoe ster ker de blikvanger, des te minder kans op verslapping van aandacht dus! Sij de advertentie is het anders. Deze moet meer zijn dan een goede blikvanger. Het beste affiche zal in het merendeel der gevallen als ad vertentie onbruikbaar zijn, omdat de naam van het product en de essen tiële details, die met de blikvanger verbonden moeten zijn, om de recla me effectief te maken, terecht komen in de „franje", zó ver van de blikvan ger, dat ze maarheel weinig attentie- waarde bezitten. Dergelijke „plaatjes-advertenties" worden bekeken, soms bewonderd en dan opzij gelegd, zonder dat ze hun taak als verkoper hebben ver vuld. Talrijke advertenties zijn daar entegen reeds daarom werkzaam, omdat ze een flinke witte ruimte om zich heen hebben. Daardoor komen ze uit, de blikvanger doet zijn werk en het oog kan niet zover afdwalen van de blikvanger of het blijft ge vangen in de witte marge eromheen! Ook wanneer U een krant of tijd schrift leest, zult U zonder hei te wil len steeds, zij het ook in geringe mate, kennis nemen van hetgeen in de kolommen ernaast gedrukt is. De extra-waarde van advertenties als „Ingezonden Mededeling" wordt hierdoor reeds enigszins verklaard. Als U bijv. met spanning 't verslag van een voetbalwedstrijd leest en op diezelfde pagina vindt U een ad vertentie van iemand, die voetbal uitrustingen of speciaal voor sport mensen geschikte dranken, eetwaren of cigaretten levert, dan heeft die ad vertentie een heel wat betere kans dan op de gewone advertentie pagina! U ziet, de reclame-psycholo- gie vestigt de aandacht op talrijke interessante onderwerpen en de ver klaring van die verschijnselen is zeer leerzaam. De tijd van het mooie plaatje met het aardige praatje is zo langzamerhand voor goed achter de rug. U zult er goed aan doen U te laten adviseren aan de hand van cij fers en feiten, hetgeen helemaal niet hoeft te betekenen, dat uw reclame daardoor de plechtigheid van een rijks-accountant gaat vertonen, inte gendeel, uw reclame zal pakkender, menselijker zijn dan ooit te voren, juist omdat ze gebaseerd is op de instincten en gevoelens van dat won derlijke, rechtoplopende wezen, den homo sapiens! De N.V. v.h. Van Staal Co. was het eerste bureau in Nederland, dat de waarde der reclame-psychologie ten volle inzag en één zijner medewer kers in die richting liet ontwikkelen. De psychologie is op reclamegebied van een zeer grote noodzaak geble ken om een eind te maken aan het gebeunhaas van intellectuële vrijbui ters op dit terrein. Want vooral op reclamegebied geldt het gezegde:

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 12