De psycho-technische tentoonstelling te Amersfoort Bij een onderzoek Zei Meneer Pieterse! de 8 musketiers Wij kunnen het alleen maar jammer vinden, dat niet meer reclame-men sen deze eerste tentoonstelling op dit gebied in Nederland hebben be zocht. Inderdaad bewoog zij zich voor het grootste gedeelte op het gebied van Onderwijs en Fabricage, maar voor den oplettenden bezoe ker was er toch menig overtuigend staaltje van de enorme hulp, die de psychologie den reclame-man biedt! Het is werkelijk, zoals wij 't tijdens een gesprek met een daar aanwezig hoogleraar uitdrukten, de reclame staat op de drempel om zich te be geven in het rijk der psychologie! Aan de moderne reclamelui de moei lijke taak om zich niet te begraven in dorre cijfers en grafieken, maar bovendien hun frisse geest in 't werk te bewaren. Nóg werken we op dit gebied in 't donker, dat is waar, maar reeds breekt de schemering aan van de dag, waarop 't volle licht zal schijnen en de reclame niet lan ger het jachtterrein zal zijn van in- tellectuële vrijbuiters! Wij hopen, dat ons Genootschap voor Reclame, dat nu nog een bescheiden stand op de tentoonstelling had, het in de komen de jaren zal aandurven onze reclame mensen een overzicht te geven van hetgeen op reclame-psychologisch gebied reeds is bereikt! Gelooft U zelf, dat uw klanten U zul len waarderen als de zon nooit eens opgaat over uw gezicht? Niets werkt zo aanstekelijk als geeuwen en sip kijken. Hoe kunt U anderen tot kopen bewegen als U meehuilt in 't koor der zanikpotten? Wat dragen al die praatjes op kantoor, aan tafel of in de vriendenkring bij tot leniging van de nood? Niets, U redt er geen zaak, geen man mee van de ondergang. Praatjes zonder daden, de wereld is er vol van! Vergeet toch nooit, dat alle verbetering slechts ontsprongen is uit het vertrouwen, dat zich omzet in een DAAD! Wanneer de mens al begint met zichzelf lam te slaan door allerlei sombere voorgevoelens en gedachten, dan is het hopeloos. Denk aan ellende en U krijgt ellende. Concentreer op geluk en zie Vrouwe Fortuna knipoogt ook tegen U. De stralende zon van de hoop, geeft moed en vertrouwen, ook al hebt U schijnbaar alles tegen. Edison had het ook en Carnegie en Ford en Henri Deterding en Michiel de Ruy- ter om van den commandant van de K 18 nog maar te zwijgen! DE 4 MUSKETIERS Bij een onderzoek, dat wij voor ons nieuwe blad „Durf" bij de boekhan del instelden, bleek, dat winkeliers slechts sporadisch boeken kopen! Dat is wonderlijk, want wie moet er eigenlijk meer lezen dan een winke lier, die letterlijk van alles op de hoogte moet blijven? Boeken vor men het gereedschap van elk ont wikkeld man. Elke cent, die U aan boeken besteedt, is welbesteed. Tus sen haakjes, bent U al abonné op „Durf" U wilt toch zeker ook graag op de hoogte blijven van hetgeen uw wederverkopers leren en lezen in dit blijmoedige winkeliersblad, dat wij uitgeven? Zei meneer Pieterse: Adverteren, dat geeft niks! We hebben toen meneer Pieterse de volgende weddenschap voorgesteld: Plaats morgenavond in uw stedelijk dagblad een adverten tie van 4 regels, waarin U voor elke kat, die U tussen 7 en 8 uur thuis bezorgd wordt, twee kwartjes be looft! Dan pas zult U merken, hoe veel kattenfamilies uw goede stad bevolken en als U ze niet koopt zult U zich kunnen verbazen over de on gedachte rijkdom van de Neder landse taal. Ruiten blinderen is aan bevelenswaardig. De heer Pieterse, die overigens een verstandig man is, heeft intussen de witte vlag gehesen.

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 14