?^'-v ;tf.v «sS^s^"' X- "V-*- De 4 Musketiers slikken hun eigen medicijn! o«* oV* «r®n' r r 6«V«*C cV»9' a^* tó$>?e ^r®'®» 00f °r' v<Av® rI* °'-tve,v\ft'flor4<l «o<>r WV»4\-f V">°4^ #'®S^ ,00- lec^' e V^v*-®""ie'6eVïi«et\ft *®r a»6 '-„«H»1'!- lA°u tJ V" ut •,B1io^»6*„r®>>#i_c■®:t'0 .,«ef,ri_U 'VI *®*\„nr Oor^V-'-*® e®- 'i ..vtv it oV tmT1 i®*®r a* or0*®*0 rfB®Jo%®®tv°®V° ,w\S> w°' In dll dru •l<lll> k.l.n uil ..OurT' U moet niet denken, dat de 4 Muske tiers er afkerig van zijn om hun eigen medicijn te slikken. Verre van dat. Trouwens ze zouden al heel slechte adviseurs zijn, als ze niet overtuigd waren van de waarde van publiciteit. De 4 Musketiers durven wel, dat heb ben ze bewezen met „Durf". Onder deze naam verscheen in de laatste helft van Januari '36 een nieuw tijd schrift, dat de 4 Musketiers speciaal voor winkeliers hebben in 't leven geroepen. De middenstandswinkelier wordt met „Durf" op de hoogte gebracht van oordeelkundig inkopen, omzetsnel- heid, rationalisering in winkelinrich tingen, zuiver calculeren, étalage verzorging, adverteren, prijsvorming, collectieve reclame, bedrijfsstatistie- ken, normaliseren, prijshandhaving, kortom, het hele arsenaal van voor lichtingsmateriaal, dat alleen voor de grootten toegankelijk was, wordt in eenvoudige, begrijpelijke taal aan den middenstandswinkelier voorge legd. Ziezo „Durf' was geboren! Maar nu moest de „Baby" groeien. En hij is flink gegroeid dank zij een goed bekeken en goed geargumenteerde direct-mail propaganda. Elke insider weet, dat een winkelier in 't alge meen niet gauw warm loopt voor iets nieuws, maar de direct-mail pro paganda, die voor „Durf" werd ge voerd, heeft toch wonderen gedaan. Op 't ogenblik, dat wij dit schrijven (half April, dus 3 maanden na de „geboorte" van „Durf") telt „Durf" reeds over de 2000 abonné's, vrijwel uitsluitend door „direct-mail recla me" verkregen. En zojuist brengt de post weer 28 abonnementen. Wie be weert dan nog, dat reclame niets baat? A propos, „Durf" zal ook U interes seren, een abonnement kost slechts 3.per jaar. (Admin. adres: Hartmansstraat 21, Rotterdam.)

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 16