Ondergeteekende verzoekt tot wederopzegging om een abonnement op „Durf" voor minstens een jaar tegen den abonnementsprijs van f 3.jaarlijks bij vooruitbetaling. (Postgiro No. 1 1401) Wenscht U ook de brochure „Er zit goud in advertenties" a 65 cent? Naam: Adres: Woonplaats Datum Alle reeds verschenen nummers worden den nieuwen abonné's toegezonden

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 17