lOMOXO LINOLEUM KROMMENIE TOMOXO bedrijf kan medemaken. Eenvoudig, omdat het gegrondvest is op een eenvoudig, moreel hoogstaand be ginsel: „Doe uw plicht jegens Uzelf en de gemeenschap, maar weet ook terug te gaan op een verkeerd in geslagen weg". Begonnen als plaat selijke bakkerij is Verkade uitge groeid tot het modernste en grootste bedrijf in Nederland, op het gebied van beschuit, koek en biscuitfabri- cage en wat verder hieraan toege voegd is. Dat deze evolutie zich zon der schokken heeft kunnen voltrek ken, dankt het bedrijf wel aan de bovenal menselijke leiding. Hard werken, een hoge plichtsopvatting en een heldere kijk op wat veran derde tijdsomstandigheden vereisen, ziedaar wat Verkade groot heeft ge maakt. Wij accepteren maar al te graag als vanzelfsprekend, wat toch getuigt van moed en inzicht in een tijd, die ver achter ons ligt. Een treffend voor beeld hiervan in de geschiedenis van Verkade is het besluit, door Ver kade tientallen jaren geleden geno men, om hun beschuit, die last on dervond van oneerlijke concurrentie, te verpakken in blikken. Wij met onze moderne begrippen van hy giëne staan bij het begrip „verpakt verbruiksartikel" niet stil, maar weet ge wel, wat dat betekende toen Verkade hiertoe overging? Toen wij van Amerikaanse reclamemethoden tittel noch jota wisten! Het succes hiervan is doorslaand geweest. Verkade heeft nog niet zo erg lang geleden een tijd ge kend, dat 5000.per jaar voor reclame een heel bedrag was! En hebt ge wel eens stil gestaan bij dat formidabele idee van de plaatjes! Waar werd d a t ooit geslagen! Maar weet ge, wat het schoonste is in dat bedrijf, dat zo juist als de jeugd heeft gejubeld? Dat is de har monische gemeenschap, die het vormt. Want van den jongsten bak kersknecht en het kleinste bonbon- pakstertje tot in de hoogste gele deren van de leiders werkt deze ge meenschap van meer dan duizend mensen nog steeds in de geest van de toen jeugdige oprichters, d.w.z. met liefde voor hun arbeid, met lief de voor wat zij geven. Wij prijzen ons gelukkig, mede te mogen werken aan de bloei van zulk een mooi bedrijf. S. HIER WORDT DEGELIJK WERK GEMAAKT! Linoleum Krommenie mei ATTENTIE LINOLEUM KROMMENIE AFD PROPAGANDA JSiï&cwd oyuXhsÜiükoaA! 3 TttrtóOUfJ '^IHigykc, ?|S<hApp;j wyJ Een nieuw product - volmaakt geluktl Wat Tomoxo precici is 7 Bouillon gotrokken van vleesch, vermengd met geconcentreerde tomaten. Een product, waarin de krachtige eigenschappen van vleesch met die van de gezondo tomaat op idealo wijze vereenigd zijn. De smaak is overheerlijk. Op vele manieren kunt U Tomoxo gebruiken, bij voor- boeld opgelost in kokond water (bouillon). Een kleine hoeveelheid Tomoxo aan soepen, sausen, ragouts, schoteltjes, eiergerechten. enz toegevoegd, verleent daaraan een verrukkelijk Icmatcn-vieesch-aroma Ee/n 'Kuzluj de jongste spruit van 0*0 LIEBIG

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 23