Problemen de 14 musketiers Onze tijd is verzadigd met proble men; bijna elke onderneming staat voor een probleem, dat om een op lossing vraagt. En van alle proble men staat ihet verkoopprobleem wel op de voorgrond. Waar is de ge lukkige, die vandaag nog durft zeg gen: „Alles loopt op rolletjes". Missohien is er nog een enkele, maar mogelijk zegt hij er dan in stilte bij, „naar de afgrond". Enfin het is er niet om te doen, om pessimisme te zaaien, daarvoor deu gen de 4 Musketiers niet, want het zijn rasoptimisten. We hadden het over verkoopipro- blemen. Meer dan ooit zal met menselijke eigenschappen rekening moeten worden gehouden, die in staat zijn een reactie uit te lokken. Waar is de aspirant-koper het ge voeligst, waar Is zijn zwakke zijde? Wie die vraag juist beantwoorden kan, iheeft het voor de helft al ge wonnen. Een onderzoek deze kant uit is, dan ook van prominent belang en vereist een grondige en soms langdurige studie van de menselijke psyche. Wanneer de eerste „aanval" op een veronderstelde groep interessenten niet slaagt, dan zou het absoluut fout zijn om daaruit de conclusie te trekken, dat er „geen kooplust" is of „het artikel" niet geschikt. Wie dagelijks, zoals de 4 Muske tiers, in het veld staat en de zwakke plekken van den tegenstander (in casu het publiek) moet trachten te vinden, weet, dat het verkennen van het terrein lang niet altijd gemakke lijk is en dat deze taak niet op te lichte schouders gelegd moet worden Nooit voorbarig oordelen of ver oordelen zeker niet wanneer het om de oplossing van een verkoop probleem gaat. Wat oppervlakkig beschouwd geen kans van slagen heeft, kan bij een dieper gaand onderzoek nog wel eigenaardige verrassingen (aange name) brengen. Onder ons gezegd de 4 Muske tiers 'hebben het onlangs nog aan eigen lijve ervaren. Problemen zijn er om opgelost te worden. C. DE 4 MUSKETIERS 5 x MOETEN. Uw reclame moet worden gezien. gelezen. begrepen. vertrouwd. begeerte opwekken. Als we 't samen eens probeerden? „De 4 Musketiers" hebben een ver rassend frisse kijk op de dingen! ELK WELDENKEND ZAKENMAN stelt thans de allerhoogste eisen aan zijn reclame, daarom zal elk welden kend zakenman vast niet verzuimen voor zijn reclame zeker eens de me ning van de 4 Musketiers te vragen, te meer daar 't hem tot niets ver plicht. UW CATALOGUS IN NIEUWE VORM! Meer verkoopkracht, meer even wicht, betere indeling, meer over zicht, eventueel met een keur van duidelijke foto's in onze eigen studio gemaakt. Vraag 't ook ons eens, de prijs valt altijd mee! TUIST DIE DOODGEWONE DINGEN... Een foldertje, een prijscourantje, een paar vakblad-advertenties, ze tellen toch ook mee op het reclame-bud get. Waarom er dan geen behoorlijke opzet voor gemaakt. De 4 Musketiers helpen er wat graag aan.

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 24