Met beide benen op de grond blijven 18 musketiers Menige advertentie- of drukwerk- propaganda sneuvelde door een eenvoudige oorzaak, nl. omdat men vergat met beide benen op de grond te blijven. Met andere woorden de taal, waarin tot den lezer gesproken werd, was alles behalve gezonde taal. Wij kennen bekwame verko pers, die, als ze bezig zijn met een klant, steeds de goede toon weten te treffen, met het gevolg dat de klant een order geeft. Men zou ge neigd zijn te zeggen, dat zo iemand ook de juiste toon weet te treffen als hij de tekst voor een advertentie of drukwerk schrijft. Maar verre van dat. Het is alsof dan alles, wat de praktijk van het verkopen hem heeft geleerd, ineens overboord gaat. De gezonde taal maakt dan plaats voor een opgeschroefd, hoogdravend ge leuter, voor 90 van de mensen volkomen onbegrijpelijk. Wie zich tot de massa richt houde in het oog, dat eenvoudige en voor ieder volkomen begrijpelijke taal absoluut eerste vereiste is. Alsje blieft geen stadhuis- of vreemde woorden, waar de kleine man (en de kleine vrouw idem) met de pet naar moet gooien om ze te begrijpen. Van tijd tot tijd zien wij in een van onze grote bladen een annonce, ge heel in het Engels gesteld, maar ab soluut niet voor Engelsen bestemd. Integendeel de man moet het voor 90 van Hollanders hebben, want hij verkoopt een alledaags artikel. Het is toch wel wat naief te ver onderstellen, dat alle lezers Engels kunnen lezen, althans zo veel kennis van die taal hebben, dat de annonce voor hen duidelijk is. Of.... zou de vreemde taal werkelijk meer kans hebben om te verkopen? Ons dunkt het risico is nogal groot en in elk geval heeft de annonce toch voor een meer of minder groot deel van het publiek weinig waarde, omdat ze niet begrepen wordt. Eenvoudige, kernachtige taal ver staat 100 °/o van de bevolking. Laten wij dus met beide benen op de grond blijven. C. DE 4 MUSKETIERS Er bestaan scholen en universiteiten om zakenleiders en verkopers com mercieel en economisch op te lei den, maar niemand heeft er in Ne derland blijkbaar aan gedacht, dat de uiteindelijke schakel: de kleine winkelier, dat zonderlinge, niet veel van 't leven eisende, typische, kleine mannetje, met een étalage uit 't jaar nul en een verlichting uit de oertijd, dat van 's morgens zeven tot 's avonds half twaalf zwoegt en slaaft voor een harde 1500.- tot 2000.- inkomen per jaar, broodnodig een zekere opleiding nodig heeft. Geen wonder, dat „Durf", 't blijmoedige, practische maandblad voor winke liers erin gaat als koek! U als fabri kant of als importeur hebt er belang bij te weten wat „Durf" uw afnemers leert en hoe U daar 't best van kunt profiteren! Neem ook een abonne ment, 't is de 3— per jaar meer dan waard! Reclame behoort in 't volle leven te staan. Naast de theorie open oog voor 't dagelijks gebeuren. Theorie, mits consequent doorgevoerd, kan iemand ver brengen, luistert U maar: Een man bouwt een huis in 120 da gen, 12 mannen dus in 10 dagen, 120 mannen in 1 dag en 960 man in een uur, 57.600 mannen in 1 minuut en 3.456.000 mannen in één seconde. Wiskundig kan er geen speld tussen. Bewezen is hiermee dus, dat 't hele huis al klaar is binnen de tijd, dat zelfs de meest geroutineerde met selaar één enkele steen kan met selen! Menigeen is pessimist, öf uit genoe gen èf van beroep. Maar een bewijs van levensblijheid is pessimisme nooit geweest. Pessimisme hoort evenzeer bij bange, domme zielen, als een warme kruik en een dikke borstrok.

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 28