4 De politie maakt reclame! Wat kost een advies? goed of slecht, als het eeuwig gol ven van de zee! Langs de weg van tegenspoed zal alles in orde komen, 't is de enige betrouwbare weg. Want is tegenspoed tenslotte niet de enige weg tot de waarheid? En wat is er om tot verbetering te geraken noodzakelijker dan de koude, kille waarheid te aanschouwen, ook al bibberen we erbij als een juffers hondje? Volhard, ga voort op de zelfde weg, ook al stuit U om de haverklap op moeilijkheden, uw succes kan dan niet uitblijven. Het is een wet even onverbiddelijk als de wet op de In- de 4 M komstenbelasting en de Rijwielplaat jes. Wat juichten wij de kranige be manning van de K XVIII toe, maar hebben wij wel begrepen, dat de koers van die kleine notendop op de onmetelijke Oceaan geen rechte streep, maar een doorlopende zig zag-lijn was, heen en weer gebeukt door wind en golven? Toch is ie er gekomen, zoals elke potige, pittige kerel er komt, die zo verstandig is zijn tegenslagen als de natuurlijke bouwstenen te gebruiken voor het machtige gebouw, waarop met gou den letters geschreven staat: Wils kracht, Persoonlijkheid, Succes! KETIERS Ik houd niet zo erg van een land, waar helden niet veilig zijn en waar men kinderen uit de wieg steelt, maar daarom kan men niet beweren, dat alles er even slecht is. De politie in Cleveland bijvoorbeeld tracht ver- keerszondaars als volgt te bekeren. Politie-agenten in burger noteren de nummers van wagens, die de ver keerslichten stiekum passeren en men krijgt dan het volgende „bon netje" thuis: „Elke automobilist in Cleveland be hoort zich eigenlijk te schamen voor het geweldig aantal verkeersonge lukken, dat in onze stad plaats vindt. Een van onze agenten zag, dat U het stopsein daar en daar bent doorge reden. Wij hopen U met deze opmer king niet te beledigen maar alleen bij U de wens op te wekken, om nie mand dood te rijden of verwikkeld te worden in enig ernstig ongeluk in de naaste toekomst. Weest altijd voorzichtig als U rijdt en werkt zo veel mogelijk met de Verkeerspolitie mee. Het kan misschien uw leven redden en dat van uw vrouw en kin deren. Alleen dat is zeker de moeite waard om de politie in haar moei lijke taak te ondersteunen!" Of het helpt? Ik weet het niet, maar de indruk is in elk geval prettiger dan de „waarschuwing", die men hier vaak hoort en die vervat is in de volzin: „Hei, jij daar Krak bom, daar stond de reusach tige machinerie stop, grote paniek! 't Hele werkplan in elkaar, technici en monteurs hollen af en aan, nie mand kan de fout herstellen. Een taxi vlug, haal ingenieur X erbij. Ingenieur X komt, kijkt en haalt een Engelse sleutel voor de dag mor relt even aan een schroef en rrrrrt, daar zet de geweldige machine zich weer in beweging. Twee dagen later komt de rekening: 250.Wat, roept de oudste direc teur uit, is die vent helemaal 250.- voor 'n schroefje aandraaien. Gevolg, een kwade brief naar den ingenieur X. Prompt daarop brengt de post een nieuwe rekening, die als volgt ge specificeerd is: Aandraaien van een schroef 0.25 Voorbereidende studie en routine om te weten welke schroef249.75 Totaal 250. De 4 Musketiers geven hun clientèle in de loop van het jaar heel wat ad viezen op reclamegebied, die heus niet allemaal in rekening worden ge bracht! EEN ANDERE KIJK Dat is toch alles waard als het gaat om een nieuwe advertentie-serie. Vraag onze studio, 't zou al heel erg zijn, als wij juist voor U niet slaagden!

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 8