biscuit VERKADE's sslSfssi Reclame-psychologie ffbdoWafeês 3 Psychologie is de kunst om de ge woonste dingen des levens in zoda nige vorm te zeggen, dat een ge woon mens er kop noch staart aan vinden kan, heeft een tweede Ber nard Shaw eens gezegd! Dat zo'n uitlating in vruchtbare aarde valt bij degenen, die gaarne de draak ste ken, wanneer het erom gaat de wetenschap aan de praktijk van het zaken doen te toetsen, behoeft geen betoog! Toch niet te hard juichen; de reclame-psychologie zit nu nog weliswaar te ploeteren in het holst van de nacht, 'dat is waar, maar reeds daagt het aan de kim en straks komt zeker de dag, waarop een helder licht zal schijnen op de problemen, die ons nu nog onverklaarbaar voor komen! We zullen over die problemen van thans dan even hartelijk lachen als over die grappige verhaaltjes van onze grootouders, die een onschat bare uitvinding als de telefoon be titelden als een „aardig wetenschap pelijk stukje speelgoed". De brieven, die wij bij de aanvang van deze reeks beschouwingen over de recla me-psychologie ontvingen en die wij nu krijgen zijn wel het beste bewijs, dat de belangstelling in onze lezers kring voor dit onderwerp sterk toe neemt. Ach, op elk gebied heeft in den beginne sceptisme geheerst. Heeft men van de psychiaters niet beweerd, nadat men de theorie van Lombroso aan een kritische beschou wing had onderworpen: „Misdaad leert de zoon van den vader, leder een is gek! Gezond zijn alleen de psychiaters, 't is alleen maar de vraag of iemand het gelooft!" Dus gaan wij ditmaal onverdroten voort met onze aangevangen reeks beschouwingen over hel onderwerp: De Aandacht! In een vorig artikel hebben wij de uiterlijke kentekenen van „Aandacht" al behandeld en waren wij gekomen tot de z.g. „Aandachtsbeperking", een feit, dat voor eiken reclameman van zelfsprekend van enorm belang is. De belangstelling heeft grenzen, hoewel ze niet zuiver af te bakenen zijn. In de regel neemt men aan, dat een normaal mens 5 of 6 punten tegelijk in zijn aandachtsfeer kan op nemen, genieën gaan soms tot 8 of 9. Het klassieke experiment om die Evenals voor het Polospel geoefende paarden jn alleen Verlcade heel bijzonders Polo-Wafels van gewicht ONTWERPEN VAN ONZE STUDIO'S

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 9