QLt (pps En hier wordt de toekomst geboren N.V. v.h. Van Staal Co. - Hartmansstr. 21, Rotterdam Selhorst-Service-Studio - Hartmansstr. 21, Rotterdam bedcMKfJ de RYNBENDE'S SIMON RYNBENDEjZONEN SCHIEDAM >\T^S RYNBENDE'S Mllll flMQNRYKBENDMEN SCHIEDAM Een doodgewone, uitgebloeide paar- denblom, gevonden ergens verge ten aan een slootkant.... stil is hij ontloken, is gegroeid, de zon heeft zijn bloemkroon goudgeel gestoofd en nu ligt hij daar, een kale, leege stengelonaanzienlijk. levenloos. Levenloos! Maar in wijden kring zweven nu de zaden, gretig zoekend naar nieuwen vruchtbaren grond, mijlen in 't rond! Een nieuwe toe komst wordt geboren! Zoo gaat 't ook met onze zaken! Soms komt 't ons voor alsof de markten uitgeput, onze artikelen levenloos zijn.... dan zijn wij allen geneigd te zeggen: 't Heeft afge daan, 't is verloren! Maar intusschen gaan die zaden ver der, de zaden van uw publiciteit; ze zweven rusteloos voort totdat zij den goeden grond vinden, zich ont kiemen en komen tot nieuwen bloei! Ga nü zaaien, 't is n u de juiste tijd! Laat 't zaad van uw publiciteit straks nieuw leven in uw bedrijf scheppen! Nieuw leven wekken, dat is het werk van „De Vier Musketiers"! Zij geven niet alleen vorm, sfeer en leven aan uw reclame, maar hun adviezen strekken zich veel verder uit, dik wijls zelfs tot verkooporganisatie en fabricage. Breng nieuw leven in uw onderne ming, er zijn tientallen methoden om den gang er weer in te krijgen. Er is geen excuus voor wachten meer... 't Kost U geld, eiken dag weer. Laat uw reclame verzorgen door menschen, die zelf slagen en die reeds werken voor bedrijven, wiier reclame ioonend is! Van de eenvoudigste verpakking, tot de ingewikkeldste verkoop campagne, U kunt ervoor terecht bij: Telefoon No. 12004-11093 Bijkantoor AmsterdamWarmoesstr. 197-199 (Polmanshuis), Tel. 43884 Telefoon No. 15760 Advertenties, folders, prospecti, catalogi, étalages, marktanalyses, wederver- kooperscampagines, verpakkingen, huisorganen, fabrieksbeschrijvingen, etc. etc. Ontwerpen van onze studio's NIEUW ROOD (Ryn- bende's bessenjenever) - een glaasje waar NIEMAND voor bedankt. Waar dat in zit? Schenkt U een glaasje Nieuw Rood in. snuift het heerlijke aroma der volrijpe. zwarte bessen op en drinkt dan eens aandachtig proe vend. Dan weet U het. 3 smaken: zoet, halfzoet.zuur. Fl. 2.85 per literflesch. Fl. 1.50 per '/a literflesch. (BESSEN JENEVERj Wijdt ccn glaasje oude herinnering Waar zijn de draaimolens, schiettenten en andere kermisvermaken uit den goeden ouden tijd? Vrijwel verdwenen. Maar daarom niet getreurd, het beste is bewaard gebleven. NIEUW ROOD. Rynbende's on volprezen bessenjenever. Wijdt een glaasje aan de herinnering. 3 smakenzoet, halfzoet, zuur. Fl. 2.85 per literflesch Fl. 1.45 per literflesch. BESSEN JENEVER vier musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 11