fW) Reclame-psychologie RYNBENDE'S SINQN'RYNBENDEtZQNEN SCHIEDAM RYNBBNDE'S SIMON RYNBENDEtZQNEN SCHIEDAM Dat de reclame-psychologie in bree- deren kring belangstelling gaat trek ken is een feit, waarover men zich niet 'behoeft te verwonderen, omdat door de tijdsomstandigheden van zelfsprekend een sterke vraag naar meer positieve gegevens ontstaat. Het doet ons daarom genoegen om de lezers te kunnen mededeelen, dat een bekend Nederlandsch Hoog leeraar zich bereid verklaard heeft in samenwerking met onzen staf een aantal interessante proefnemingen te verrichten op reclame-psychologisch gebied. De resultaten zullen wij in „De 4 Musketiers", of als het experi ment te omvangrijk wordt, op andere wijze publiceeren. Verder zeggen wij de lezers dank, die ons schriftelijk of mondeling in de afgeloopen weken hun adhaesie betuigden met deze korte recla me-psychologische publicaties, een reden te meer voor ons om op den ingeslagen weg voort te gaan. Beginnen wij thans met de bespre king van een interessant verschijn sel: De i n e r t i e Sleur, zouden wij kunnen zeggen. Neemt U bijv. het tikken van de klok! Zonder dat U er op gelet hebt, tikt de klok seconde na seconde weg, uren zit U er bij te werken en U schenkt er geen aandacht aan, maar plotseling stopt de klok. Hè, wat is dat? Opeens wordt U zich bewust van het getik, dat U even tevoren nog gehoord moet hebben zonder 't te beseffen. Amusant is het verhaal van den nachtwaker, die te genover een scheepswerf woonde, waar den heelen dag met groote hamers op holle, stalen scheepswan den geklopt werd. De man sliep als een roos door de grootste herrie heen, totdat er op zekeren dag sta king op de werf uitbrak en de 'brave nachtwaker overdag den slaap maar niet kon vatten door de ongewone stilte! Met het inertie-verschijnsel houdt het concentreeren nauw verband. Het concentreeren van de gedachten bij het werken is wel een zeer indivi dueel verschijnsel, afhankelijk van temperament, gewoonten, leeftijd, gezondheid, enz. Waarschijnlijk kunt U heel goed een niet al te zwaar boek lezen als de radio een goed orkeststuk speelt, maar zoodra er een zanger komt of de omroeper zich laat hooren wordt het mis! Er zijn ook menschen, die altijd de zelfde omstandigheden of voorwer pen om zich heen moeten hebben om te kunnen werken. In de lees zaal heb ik geruimen tijd een heer kunnen gadeslaan, die altijd eenige Ontwerpen van onze studio's (BESSENJENEVER) V (BESSEN JENEVERj de vier musketiers jftNBENSS' De kalender kan 't mis hebben, de Bilt is ook niet onfeilbaar, maar als Ryr- bende's Nieuw Rood (Bes senjenever) verschijnt, dan is het zomer. Van morgen af overal verkrijgbaar. 3smakeo: zoet, halfzoet, zuur. Fl. 2.85 per literflesch. Fl. 1.50 per '/a literflesch. Als U bessenjenever be stelt. vraag dan naar Simon Rynbende. Dan eerst is U goed aange sloten en is U zeker den onvolprezen zomerdrank te ontvangen. Bessen- bloed op zijn best. amukco roet. halfroet. runr. Fl. 2.85 per literflesch Fl. 150 per Va literflesch

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 14