FRIGIDAIRE FRIGIDAIRE foto's voor zich neerzette als achter grond en dan pas begon te lezen. Een bekend redenaar heeft de ge woonte altijd met zijn lorgnet te spelen als hij staat te spreken. Hij slingert het ding bij elke stemver heffing met kracht in het rond en ik vraag me af wat hij zou moeten be ginnen zonder dit speeltuig. Twee dingen tegelijk doen is dus wel mo gelijk, mits één van de handelingen maar onbewust gaat. Vele dames kunnen niet alleen „praten en brei en", maar ook lezen en breien tege lijkertijd! Keizer Caesar kon zelfs drie dingen tegelijk: een brief schrij ven, naar een verhaal luisteren en een rapport dicteeren. Uit onderzoekingen is echter duide lijk gebleken, dat de aandachtsver- deeling zeer nadeelig is voor het nuttig effect. Men liet o.a. de proef persoon een minuut lang de cijfers 1, 3, 5, 7 etc. hard op zeggen zoo vlug als hij maar kon. Hij kwam tot 151 cijfers per minuut. Toen werd gevraagd een minuut lang alle letters van het alphabet snel achter elkaar op de schrijven, hij kwam tot 104 letters. Echter toen de proefpersoon gevraagd werd, tegelijkertijd de cijfers 1, 3, 5, 7 etc. hardop te lezen en daarbij het alpha bet op te schrijven, kwam hij slechts van 1 t.m. 107, dat is 54 nummers en hij schreef slechts 58 letters! Het verlies was nu dus reeds 12.7 Nog ongunstiger zal de verhouding worden, als U 3 of 4 dingen tegelijk binnen de aandachtssfeer van den proefpersoon brengt. Alles wat U dus in de reclame kunt weglaten, dat de aandacht afleidt, schrap het! Het komt 't nuttig effect sterk ten goede. Breng tekst en illustratie tot het meest essentieele terug. Een hei-machine concentreert den gewel digen klap uitsluitend op den kop van den paal. Als hetzelfde heiblok zijn kracht zou moeten verdeelen over een vlak van eenige vierkante meters dan zou het effect niet meer zijn dan een bescheiden klopje op den schouder. In een volgend artikel gaan we over die aandaohtsversnippering nog even dieper in met een paar mar kante voorbeelden. Behoeften kunnen gekweekt worden, dat is een feit! Denkt U maar eens aan uw eerste sigaar en uw eerste glaasje bier, die voorzagen toch allerminst in een „lang gevoelde behoefte" nietwaar? Ontwerpen van onze studio's "Ma Pinguïn 5 duikt f" in de provisiekast." VAN RIETSCHOTEN HOUWENS' E.l musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 15