FRIGIDAIRE Mixed Pickles Wonderlijk hoeveel menschen verzot zijn op dat ellendige woordje: Wachten! Zij wachten tot de grond stoffen nóg goedkooper zullen wor den; zij wachten op loonsverlagin gen; zij wachten op betere politieke toestanden; zij wachten op 't eind is er van zoek! Wat een heer lijke ontspanning als de raad van commissarissen besluit: „om voor- loopig maar niets te doen en nog maar eens af te wachten!" Hè geluk kig! Bij heel veel zakenmenschen verloopt het leven in voortdurend wachten op het moment, dat ze nu eindelijk eens zullen beginnen te leven! Als Napoleon nog leefde, waarempel, hij zou naast het be roemde woordje „onmogelijk" ook nog dat verdraaide „wachten" in zijn woordenboek geschrapt hebben. Het dagelijksch gebeuren is als een golvende zee! Ook al lijkt 't mo menteel wat kalm, blijf waakzaam of U gaat net zoo kopje onder als ik verleden week, toen ik onverwacht door een flinke golf in mijn nek ge pakt werd op een moment, dat ik niet oplette. Golven rollen aan, elk moment van den dag! Golven van hoop, van kansen, blijf op uw hoede, slaap niet in, ook al lijkt het getij vrij kalm, pas op, of U gaat kopje onder! Men zegt, dat tijd geld is! Welnu, dan zijn we allemaal op de wereld gekomen met een vermogen! En toch wordt het meeste geld uitgegeven om den tijd te verdrijven! Is 't niet waar, dat de mensch een vat vol tegenstrijdigheden is? A propos, als het dan waar is, dat het publiek graag tijd en geld uitgeeft voor tijd verdrijf en vermaak, waarom dan uw reclame hierop niet afgestemd? Onze studio's kunnen U meer dan één middel daartoe aan de hand doen! Kom uw kantoor morgenochtend bin nen en zeg: „Wat is er nu weer mis?" Tien tegen één, dat U binnen 5 mi nuten een groote strop voor uw neus krijgt! U en U alleen moet 't zonnetje doen schijnen! ledereen kijkt op naar den baas! Is de baas vroolijk, dan is het personeel ook opgeruimd. Wat wilt U hier op aarde meer bezitten dan een opgeruimd humeur en een zonnig-huis vol vroo- lijkheid? Ontwerpen van onze studio's FRIGIDAIRE wordt Hij hoc FRICDAIRE r. FRIGIDAIRE (frigidairË] N.V. VAN RIETSCHOTEN HOUWENS' E.M. musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 16