TREETEX N.V. Waarom ik reclame-man werd In een modern huis behoort Treetex Reclame, verkoopen, welke jonge man kijkt niet met verlangen uit naar die werelden van onbegrensde mogelijkheden, zoodra hij de H.B.S. verlaat! Zeker, de reclame is een prachtwerk, ik zou het voor geen goud willen ruilen voor een andere job, maar.er zit meer opwinding in dan in het ambt van secretaris, kassier of accountant! Met alle respect voor het nuttige werk van deze medewerkers, heb ben zij het vrij wat gemakkelijker dan de pur-sang reclameman. Zij be hoeven geen 100% optimistische, pakkende speeches te houden, prik kelend als champagne, in muffe, sombere directie-kamers, waar droe ve, ernstige mannen imet kwaad aardige balansen voor zich zitten treuren. Zij behoeven geen slag zinnen te bepeinzen voor gestroom lijnde kinderwagens of ongesausde pijptabak! Zij behoeven geen nach ten wakker te liggen om nieuwe ideeën te bedenken hoe we de goêgemeente aan 't verstand moe ten brengen, dat ze hun tanden moeten poetsen met Snowwhite- tandpasta, hoe we eerzame huis moeders moeten opschrikken met verhaaltjes over „slecht-riekenden adem", enz., enz. De secretarissen, kassiers en accoun tants leiden een geregeld leven. Zij ploeteren wat in hun tuintje, spelen een partijtje biljart of tennis, gaan tweemaal in de week 's avonds op visite en maken 's zomers een reisje naar den Rijn of als ze heel erg wuft zijn, gaan ze naar Parijs! Maar och arme, de advertentie-menschen, de verkoopleiders, brengen hun mooiste dagen door in conferentie kamers, in hun auto of trein. Hun vacantie-dagen worden vaak be steed aan 't bestudeeren van nieu we mogelijkheden. Zij worden vaak niet ouder dan 55 of 60 jaren, krij gen te hoogen bloeddruk, laten hun families in desolaten toestand ach ter, omdat zij eigenlijk nooit vol doenden tijd hadden om zich met privé-dingen bezig te houden. En toch, en toch.... Wie van U reclame- en verkoopmenschen, zou er willen ruilen, zou er willen af stappen van dit leven vol opwin ding, vol energie, vol enthousias me? Wie zou er willen missen die wereld vol fantasie, vol ongebrei delde mogelijkheden, vol risico, maar.... ook vol bekoring! Waar gaat 't werk beter dan bij menschen, die er enthousiast voor zijn? Is dat ook niet een tip voor U, om uw najaarscampagne eens te brengen in een milieu, dat leeft en werkt voor de reclame alleen? Ontwerp van onze studio's verwerkt te zijn, zoowel voor wand- betimmering als plafonds. Het toovert nieuwe sfeer in Uw huis en schept smaakvolle vertrekken. Ook is Treetex vochtwerend, geluidisoleerend en met duur! Vraagt eens om toezending van monsters en inlichtingen. U zult er geen spijt van hebben. ZEEDIJK 5 - UTRECHT musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 17