TREETEX N.v. De mooie kant v n het zakendoen Och, we hebben er ons allemaal wel eens op betrapt! Op een somberen, natten dag, als de regen tegen de ruiten klettert, zoo tegen een uur of vijf als de schemer gaat vallen, zoo'n moment, waarop men zich afvraagt: Waarom? Moeilijkheden liggen voor ons alle maal opgestapeld. Menschen schij nen elkaar niet meer te willen of kunnen begrijpen, een ieder gaat zich beperken tot zijn eigen kleine wereldje; we verliezen de groote lijnen uit het oog. We hebben ons best gedaan, relaties waarop wij bouwden, bleken tenslotte insolvent te zijn; vrienden, die wij vertrouw den als onze eigen broers, hebben ons in den steek gelaten en dan komen in dat schemeruur al onze tekortkomingen voor den geest spo ken Velen onzer hebben een uitstekend medicijn tegen die neerslachtige buien, die tenslotte de sterkste kerel kan meemaken! Buien, waarin wij twijfelen aan ons zelfvertrouwen, aan onze kennis, onze persoon.... en de remedie daartegen is vaak.. een boek! Er zijn boeken, die je altijd bij de hand houdt. Ze reizen met je mee, ze liggen op het nacht kastje en als zoo'n moeilijk moment komt dan grijpen we er automatisch naar en bladeren, lezen hier en daar een brokstuk, gretig nemen wij de bemoedigende woorden in ons op en.... langzaam komt ons zelfver trouwen terug, tot de spieren zich weer spannen, 't hart sneller gaat kloppen, de geest zich verheldert en dan.... dan is 't alsof we een raam opengooien en een frissche wind ons tegemoet waait! Dan zien we 't leven pas weer, zoo als 't werkelijk is.... Mooi, onge- loofelijk mooi! Dan waardeeren we op eens weer de verantwoordelijk heid, die op onze schouders gela den is; we zijn blij risico te mogen dragen, we zijn er trotsch op iets te mogen bijdragen tot het algemeen weizijn. Veel wordt er van U geëischt als leider uwer onderneming. Maar ook U zult de voldoening smaken als de elementen straks uitgewoed zijn. Ook de door en door vermoeide kapitein, die na uren worstelen, zijn schip met honderden passagiers vei lig door den orkaan heeft weten te loodsen, is een gelukkig man, ook al wankelt hij op zijn beenen. Er is een mooie kant aan 't zaken doen. Juist nu! De generatie na U zal respect hebben voor de vastbe radenheid en vasthoudendheid onzer hedendaagsche zakenleiders, die zich geplaatst zien voor moeilijkhe- musketiers is de grootste vijand van de 20ste eeuw. Hel sloopt de zenuwen, ver slapt de energie en maakt regel matig werken onmogelijk. Be scherm U tegen den heksenketel van lawaai, waardoor U het wer ken wordt vergald. Laat Uw kan- toorvertrekken betimmeren met Treetex. Het is isoleerend. modern en decoratief. U zult zien, dat U meer werk verzet dan vroeger! Vraagt monsters en inlichtingen bij ZEEDIJK 5 - UTRECHT de vier Ontwerp van onze st u d i o 's

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 18