TREETEX TREETEX de 12 den, die men vroeger als onover komelijk zou hebben beschouwd! De tijdsomstandigheden werken op onze maatschappij als een kolossale zeef! Alleen de sterksten onder ons zullen 't overleven en z ij zullen 't zijn, die de fundamenten voor een nieuwe, betere samenleving leggen! Blijf vertrouwen, blijf volharden! Blijf 100% frisch, ook al moet U zich tot het uiterste inspannen! Tiental len, ja misschien honderden werkne mers zien tegen U op. Voor hen bent U de man, die hun lot in handen heeft. Welke kapitein zou de brug verlaten op een moment, dat 't schip nog stampt en rijdt op de golven? Dat kleine stukje blauw, dat de grootsten en knapsten onder ons aan 't economisch firmament hebben ontdekt, wordt grooter en grooïer! Menschen, opgezweept en verblind door leuzen en holle woorden, zul len sneller dan U vermoedt tot be zinning komen! Bezinning, wat kun nen wij meer wenschen in dezen economischen roes, in dezen na-oor- logschen kater? Er is een mooie kant aan 't zaken doen! 't Gestadig bouwen, 't on onderbroken zaaien van vertrouwen in een wereld, waarin de eene helft de andere niet vertrouwt, 't vast houden aan eerlijk, degelijk koop manschap temidden van 't getier van nijdige concurrenten! Dat ook U wel eens een moment van wanhoop mee maakt, dat kan U slechts gerust stellen, 't toewijst, dat U geen onre delijke optimist bent! De mooiste kant van 't zakendoen is uw risico! Risico, dat U sterk maakt! Zooals de storm 't jonge eikenboompje beukt en zwiept, maar dat opgroeit als een trotsche eik, voor geen orkaan beducht! Hopeloos gecompliceerd is nu nog onze samenleving! Verspilling van kracht en materiaal is een typisch verschijnsel van dezen tijd, die prat gaat op efficiency en waarin we stikken van bezuinigingsinspecteurs! 't Sprookje van overproductie doet nog steeds de ronde, hoewel een simpele marktanalyse op talrijke ge bieden een toelangrijke ondercon sumptie te zien geeft! En waar dit alles op wijst? Op een hechtere samenwerking tusschen wetenschap en handel, tusschen la boratorium en werkplaats! Waar nu nog gegist wordt, staan straks de nuchtere cijfers klaar! De toegepaste psychologie, de diepere kennis der menschelijke ziel, zal straks gebie- Ontwerpen van onze studio's Een heele stad zonder gestuoadoorde plafonds weinig hoste ■eizoldcr or sde- U om hfl aatuuib|ke oppervlak Ir veikrttghnnr. IDEAAL VOOR WINKELS t RUSTIGB KANTOREN Kantoren vlak naast werkplaatsen gelegen rijn^rra U gernrgd. Treete» helpThiee afdoende, eens bovenstaanden brief. MAAK EENS KENNIS MET TREETEX n Stuur ons onderstaande coupon met Urn vier TREETEX T PLAFOND PER TOEKOMSTI TREETEX OOK VOOR MUREN1 luurbeklredlng doet Treetei eveneens dienst .Noott meet terug tot gestie schrrrl ons de NV ..De Stadss die Tteetes met duitenden ^meter Treetca is een houtvezelplaat die 3S VEEL MINDER KOLEN I Treetei isoleert zoowel tegen koude als warmte s Zomers houdt het de hitte erbuiten en s wlntets de koude Doot proefnemingen Is vastgesteld, dal LEUKE ZOLDERKAMERT1ES Desgewenscht I n worden Een VRAAG EEN MONSTER EN FOTO S UTRECHT roe Hontvcxcl-Bcklccding Voor woonhuis, winkel, kantoor, fabriek I Treetex maakt van een rommelzolder een modern vertrek! STADSWONING' musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 19