Peek&Cloppenburg Peek&Cloppenburg 13 de den voor ons openen aan welker grenzen wij nu nog aarzelend en schoorvoetend staan! Onnoemelijk veel leed en teleurstelling zullen wij elkander kunnen besparen. Op ver- koopkundig en reclame-technisch gebied zullen wij dan over positie ve gegevens kunnen beschikken, de factoren Geluk en Toeval zullen tot een 'minimum worden beperkt. Onze distributie-kanalen zullen logischer georganiseerd zijn, de verspilling zooveel mogelijk geëlimineerd. De technische vooruitgang zullen wij straks weer geestelijk kunnen bij- beenen; alle bedrijven, waarin thans nog wisselvalligheid troef is, zullen door de techniek gestabiliseerd worden. Reeds ontwikkelt in Ame rika een wisselvallig bedrijf als de landbouw zich tot een industrie! Van zaadje tot versche groente in blik, met etiket kant en klaar! Geen sprookje, maar nü reeds werkelijk heid. Néonlichtbestraling, automati sche besproeiing, 't uitschakelen van weersinvloeden, zij maken 't thans mogelijk. Stap voor stap zal die ont wikkeling voortgaan en niet met rukken, zooals 't in de afgeloopen 100 jaren gegaan is. Er komt een goede tijd, een heerlijke tijd, zoodra 't evenwicht tusschen geest en tech niek weer gevonden is. En elke po ging, die U onderneemt op uw eigen terrein, om de geestelijke waarden aan te kweeken en te bevorderen is een daad van sociaal belang. Dat is heden meer dan ooit: de mooie kant van 't zakendoen! Neem risico! Niets is er voordeeli- ger dan risico! Levensverzekeringen, brandassuranties leven van uw risico en worden er rijk van! Geen betere, veiliger branche dan de verzeke ringsbranche, iedereen wil zijn risico kwijt! Rijk worden zij, die uw risico opkoopen! Heeft U dat niets te zeg gen? Neem risico, er is thans geen veiliger belegging ter beurze! Als uw vorige reclame niet geslaagd is, beteekent dat heelemaal niet, dat uw artikelen zich daarvoor niet lee- nen. Succes bestaat niet daarin, dat U geen fouten maakt, maar dat men nooit een tweede keer dezeifde fout maakt. Haal er eens andere menschen bij, bezie de zaak in een ander licht, wie weet wat er dan van te maken is! Tenslotte trekt goed verzorgde en passende kleeding altijd ieders aandacht! houdt Uw jongens netjes met een schoolpak van P.&C. Vlotte leuke jongenspakken, waarmee ze kunnen ravotten en zich niet behoeven te ont zien I Juist iets voor dien boy van Ui Extra lage prijzen' BREESTRAAT - LEIDEN Ontwerpen van onze studio's vier m u sketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 20