A COURANTENRECLAME. Een buitengewoon belangrijk experiment! Als 6, 7, 8 of 9 genoemd Als 2, 3, 4 of 5 genoemd Als no. 1 genoemd De enquête van het Cebuco. - Nederlandsche winkeliers kiezen met groote meerderheid krantenreclame! Het jeugdige Cen traal Bureau voor Courantenpublici teit, waarvan wij U de geboorte slechts eenige maanden geleden adviseerden, heeft een uiterst, be langrijk onderzoek verricht in winke- tierskringen om te weten hoe men daar denkt over krantenpubliciteit, advertenties dus. Tot driemaal toe werd er uitdruk kelijk op gewe zen, dat de ge stelde vragen iniet de reclame voor hun eigen winkel betroffen, doch de VERKLARING DER ARCEERINGEN: Niet genoemd Zonder verschil van rangorde ge noemd Aantal malen dat het reclame-mid del als 10, 11, 12 of 13 werd ge noemd musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 24