Nog een pluim op de hoed van „De 4 Musketiers" 't Puntdicht van de maand Niet voor niets heeft Dr. Kool des tijds in het maandblad „Theorie en Techniek van het Middenstandsbe- drijf" beweerd: „Het algemeen ge adverteerde merkartikel bezorgt den winkelier de meeste winst". De to tale uitkomst der cijfers, die wij op pag. 18 nog geven zal U een indruk geven welk een bijzondere waarde uw wederverkoopers aan krantenreclame hechten. Vergeet ook nooit, dat er talrijke goede Ne- derlandsche bladen zijn, waarmede U tegelijkertijd het meerendeel van uw wederverkoopers kunt bestrij ken. Wanneer U van deze interessante enquête meer wilt weien kunnen wij er voor zorgen, dat U de gewensch- te gegevens thuis ontvangt! In elk geval een experiment, dat de moeite waard was! Onder het opschrift: „Kleinigheden, die mij in Neder land op reclamegebied opgevallen zijn. Uit het notitieboekje van een buitenlandschen reclame-vakman." lezen wij in de „Zakenwereld" van 8 Augustus 1936: „Afbetalingsfirma's plegen „koop waar" aan te bieden en de ver gemakkelijking van de betaling als een aangenaam „bijverschijnsel" te vermelden. Twee Nederlandsche firma's ver staan het uitmuntend de geschie denis om te draaien; meer nog, uit het voor alles en iedereen be stemde „crediet" een voor ieder persoonlijk berekende „tegemoet koming" te maken: „Spreek met Loeb en 't komt in orde!" zegt de eene firma; en de andere: „Met Winter laat zich praten". Als Buitenlander kan men daar tegen inbrengen, dat de eerste zin onbestemd is; men zou pre cies evengoed een adviesbureau voor rechts-, belasting- en andere zaken of een bij financieele moei lijkheden bijspringende bank daar achter kunnen vermoeden. Maar de Hollander schijnt „er alles van af te weten" en als dat zoo is, dan is niet alleen de idee, maar óók de formuleering van den slag zin goed." De firma's Loeb en Winter hebben reeds 20 jaren hun publiciteit toe vertrouwd aan de 4 Musketiers, die ook den aangehaalden slagzin lan ceerden. Er is wel geen Amsterdam mer, resp. Rotterdammer (hier zijn de firma's gevestigd), die niet weet wie „Winter" resp. „Loeb" is. Het gezegde ,,'t komt in orde" is in deze beide plaatsen synoniem aan de na men Winter resp. Loeb. Na vacantie Buikexpansie Bruine ruggen Zenuwmuggen Koffers dragen Fooienplagen Eind'lijk thuis Mottenkruis Beenen loom Arbeidsschroom Eerste dag Hard gelag Langzaam wennen Briefjes pennen 8HÖS* P!de vier Dan vooruit Ordersbuit 't Volgend jaar Reken maar Beter weer Duiten meer Zonneschijn Geen sjaggrijn Dus maar hopen Flink verkoopen Nu niet wachten Gaar uw krachten Flink begonnen Half gewonnen! musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 26