de 4 musketi een pittig, prettig tijdschrift \CANTIE Huisorgaan van Reclame-Advies - Bureau N.V. v.h. Van Staal Co., R'dam-A'dam en Selhorst-Service-Studio, Rotterdam Redactie: Hartmansstraat 21, Rotterdam Telefoonnummers 12004 en 15760 nummer acht september 1936 Wij komen er rond voor uit! Wanneer wij nog geen contact met U hebben, zouden we dat drommels graag willen! U behoort tenslotte tot de ondernemingen, die be zield door een gezonden oud-Hollandschen drang naar daden, wel eens iets anders willen hooren en zien dan geleuter en niets dan woorden.... woorden.... woorden.. U behoeft zeker niet verlegen te zijn om een drukkerij of reclame-adviseur, o neen, maar waarom hen niet gevolgd, die zelfs in dezen tijd nog belangrijke successen voor hun cliënten weten te boeken? Vraag toch ook eens bij ons aan, er zijn ook voor U zeker nog tientallen onge dachte mogelijkheden op reclame-gebied, die heusch geen duizenden guldens behoe ven te kosten! Maakt U eens gebruik van de briefkaart achter de laatste bladzijde! weer op de petten onzer nijvere douane-ambtenaren te ontwaren, zóodra we over de Hollandsohe grens kwamen. Wat voelden wij ons weer gezellig thuis toen wij het eerste zaagselcadetje met onver wacht succes door midden hadden gebeten! En al dat langgemiste prik keldraad en die vroolijke bordjes met „Verboden Toegang". En toch, en toch.... er mag dan wel eens wat zijn, we hebben geen reden om op 't brave oude Holland te brom men! Nu 't windje frisch over uw kruin is rmd en alle vervelende ge en van vóór de vacantie heeft evoerd, nu uw werklust weer ■tikkerd is en uw hersens weer Hzijn.... juist nu is het moment nen om Nieuwe Dingen aan te In! er is nog kolossaal veel te I in deze wereld, waarin we als een verwend kind, dat te speelgoed tegelijk heeft ge- n! De eene helft van die tutjes hebben we nog niet eens oakt en de andere helft hebben net elkaar al kapot getrapt! P ische uitvindingen zijn als een loed op ons neergedaald, tutjes eiken dag weer; de tijd ontbreekt ons zelfs om ze een voor een uit te pakken en te bekijken. Maar 't getij is met U! Verbetering treedt reeds in bij die bedrijven, die niet alleen de tering naar de nering hebben gezet, maar die halsstarrig geweigerd hebben aan de paniek stemming mee te doen! En als we dan straks ontwaken in 't nieuwe tijdperk, frisch en zonnig als een vroege voorjaarsmorgen, dan zullen we zeker even versteld staan over 't publiek, dat wij dan terugvinden. Een publiek, sceptisch geworden door lange, moeilijke crisisjaren, een le vier musketiers

De 4 Musketiers nl | 1936 | | page 5