Als de vier Musketiers de wijsheid in pacht hadden 8 dan zouden zij waarschijnlijk tot de beste relaties van den fis cus, dus tot het millionnairs-gilde behooren. De 4 Musketiers ver beelden zich niet, wonderdoeners te zijn, die beweren elke kwaal te kunnen genezen. Wat de 4 Mus ketiers kunnen aanbieden is er varing en nóg eens ervaring. Twintig jaar ervaring, twintig jaar practijk hebben zij nu achter den rug. Twintig jaar observatie van menschelijke eigenschappen en reacties. Twintig jaar waarin ze voorlichting hebben gegeven en instructief werk hebben verricht, hebben helpen bouwen aan den groei van menige zaak. Maar nog lang niet altijd hebben ze „ja en amen" gezegd, wanneer hun de kans werd geboden om een reclame-campagne te be machtigen. Meer dan eens heb ben zij „neen" moeten antwoor den en wel wanneer daardoor de belangen van bestaande relaties werden geschaad of. wanneer zij in een reclame-campagne voor den aanvrager geen heil zagen. Elke koopman zal toegeven, dat zulke besluiten niet gemakkelijk vallen, maar de reclame-adviseur die voor 100 voor zijn cliënt op de bres staat, mag niet anders handelen. In den beginne zeiden wij reeds en wij komen er nog eens rond voor uit, niet alles waar de 4 Mus ketiers hun schouders onder heb ben gezet, is voor 100 gelukt, want de wonderen zijn de we reld uit! Evenmin als U van een genees heer verwacht, dat hij een zwaar zieke onder alle omstandigheden het leven kan redden, evenmin kan van de 4 Musketiers ver wacht worden, dat zij altijd sla gen. Dat gaat boven menschelijke kracht. Een geneesheer-specialist die door zijn ervaring en studie van het menschelijk lichaam en zijn bewezen bekwaamheid het vertrouwen heeft van zijn pa Ten ten, zal men dit vertrouwen niet opzeggen, wanneer hij niet altijd genezen kan. In dezelfde omstan digheden verkeeren de 4 Muske tiers het zijn specialisten van de bovenste plank maar niet oppermachtig. En ze blijven met beide bse- nen op den grond. Zij beschouwen reclame niet als kunst maar als een middel om te verkoopen. Zij zullen niet trachten, het men schelijk bevattingsvermogen hoo- ger aan te slaan dan het werke lijk is. Zij zullen een reeds verzadigde markt met de noodige reserve be- oordeelen. Zij zullen niet met een reclame starten, alvorens eerst te hebben onderzocht, of de grond stevig genoeg is. Wat helpt het een huis te bouwen, als straks de grond het begeeft. Met beide bee- nen op den grond blijven zie daar het advies der 4 Musketiers. Stelt U zich eens in verbinding met hen voor uw problemen. nbeelding heeft meer menschen voor het succes ontoegankelijk ge maakt dan eenige andere fout. Veel beter kunt U eerlijk inzien DE VIER MUSKETIERS dat U slechts de twintigste in uw branche bent dan te droomen of een ander te doen gelooven dat U de eerste bent!

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 10