en halve ton tegelijk bezuinigen kan alleen een genie! Maar 't is dikwijls heel goed mogelijk om eenige honderden guldens minder uit te geven op uw propaganda- budget, zonder eenig direct na deel in 't reclame-resultaat te be speuren. De 4 Musketiers zijn na melijk uiterst nauwkeurig in de keuze der reclame-middelen, die den cliënt ter beschikking staan! Typisch toch! Vier jaren geleden bezochten wij een cliënt, die ons enthousiast getuigde van zijn te vredenheid over zijn toenmalige reclame! Neen, die was toch zoo goed verzorgd, daar was geen speld tusschen te krijgen! De tijd verliep en na vier jaren kregen de 4 Musketiers de opdracht om toch de campagne maar eens te bezien! Een zorgvuldig onderzoek ging vooraf, de 4 Musketiers werk ten op hoogspanning en 't resul taat? In een prettig geschreven attest (dat wij U graag eens laten zien) vertelt de cliënt eerlijk hoe goed het was, dat nieuwe men- schen, met een totaal frisschen kijk op de zaak de campagne on der handen hadden genomen! Over typisch gesproken. Dat de 4 Musketiers in de laatste jaren zooveel belangrijke Neder- landsche en buitenlandsche cliën ten hebben gekregen, schrijven wij toe aan het feit, dat zij als 't noodig was ook wel eens heel duidelijk neen zeiden als hun een campagne werd voorgesteld, die naar hun meening tegenover de daaraan verbonden onkosten niet loonend kon zijn. Ook dat is een vorm van Waarheid in Reclame! De verdiensten van de talrijke voortreffelijke vrouwen, die in het bedrijfsleven werkzaam zijn, acht ik nog niets vergeleken bij de stille, scheppende kracht, die uit gaat van die duizenden vrouwen, die eigenlijk niets anders doen dan luisteren naar hun mannen, die den dagelijkschen strijd voe ren. Luisteren en op 't juiste mo ment met een opwekkend, welge meend woord steunen, is dat niet een uitnemende verdienste van menige vrouw? Kan de vrouw eigenlijk meer voor een man in dit leven bereiken dan voor hem een toevlucht te zijn, waar hij heen vlucht met al zijn vreugden en ook zijn zorgen? Niet alle menschen, die zich mi serabel voelen, liggen in hun bed. Velen van hen vindt U op aan deelhouders-vergaderingen! De meeste mannen, die 't ver in de wereld brengen, hebben vrou wen, die alleen reeds door de ge dachte, dat haar man iets bijzon ders presteert, dien zelfden man een kolossalen steun in het leven zijn! En nu wij het toch over de dames hebben! Vele vrouwen besteden er een half menschenleven aan om den man onder den duim te krijgen! En zit hij eenmaal daar, dan besteden zij de andere helft van hun aardsch bestaan om hem niet alleen nog verder onder den duim, maar vooral ook onder den voet te krijgen! Tusschen haakjes zij opgemerkt, dat de Vier Musketiers een blad voor mannen en niet voor vrouwen is! Drijf uw zaak of uw zaak zal U drijven! Waarheen, dat moet U maar afwachten! DE VIER MUSKETIERS 1 0 ïj

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 12