Mixed Pickles Onze dichter eclame is de machtige locomo tief, die den zakentrein in bewe ging houdt! Koppel de locomotief los en de trein zal inderdaad nog eenigen tijd op eigen kracht door- loopen, maar komt dan tot stil stand, zoo zeker als 2x2 nog altijd 4 is! Goede reclamemenschen zijn al tijd handige gedachtenlezers. Ze zeggen precies, wat het publiek onbewust denkt of vraagt. Scha kel altijd in op een heerschenden gedachtenstroom. Een voorbeeld werkt tienmaal sterker dan de beste les! Begrijpt U nu, waarom doodnuchtere foto's en duidelijke teekeningen een honderdvoudig sterker effect op leveren dan een halve pagina vol geleerde teksten? Er zijn Directiekamers, die vol hangen met de portretten van nobele stichters en opvolgers. Ernstige, verstandige mannen, die de grondleggers van de prach tige onderneming waren. En toch is het verstandig om in diezelfde kamer ook een eenvoudige spie gel te hangen, opdat wij het beeld van de werkelijkheid nooit zullen verliezen. Een zoo'n spiegeltje is beter dan een heele galerij met portretten van voorgangers! De oude heer Sophocles heeft eens gezegd: Het is moeilijk om gewone dingen op een persoon lijke manier te zeggen! Waaruit blijkt, dat goede reclame-advi seurs in dien tijd nog schaarsch waren. Want de eerste taak van een modern tekstschrijver is om de gewone dingen ongewoon en de ongewone dingen juist heel gewoon te zeggen. Gedachten regeeren de wereld! Als U reclame maakt doet U niets anders dan een deel van dien rusteloozen gedachtenstroom in een nieuwe bedding leggen! Een bedding, die linea recta toe loopt op uw eigen zaak en uw eigen brandkast! Hoe het vroeger was en hoe het in de toekomst zal zijn, dat doet er niet toe! Waarmee we te ma ken hebben is: Vandaag en mor genochtend vroeg. Want wat U morgen zult zijn, hangt dat niet grootendeels af, van hetgeen U vandaag zult doen? De vlieg, die niet geklapt wil wor den, doet 't veiligst met op de klap zelf te gaan zitten, d.w.z., dat als uw concurrent behoorlijk gaat adverteeren, U niet ledig moet toezien, maar onmiddellijk een plan de campagne moet op stellen en tot den aanval moet overgaan! In plaats van veel dikke woorden En hoogdravende, bral-brulaccoorden Breng een degelijk feit Dat de waarheid U zeit En laat and'ren Reclame vermoorden. In plaats van veel dik doend snobisme i Breng eerlijk en frank humanisme Noem 't kind bij den naam Werp op „reclame" geen blaam En blijf vrij toch van Amerikanisme. Als reclame uw trouw ging verliezen Heusch, 't is geen reden tot kniezen Blijf met uw beenen g'lijkvloers Bepaal dan uw koers Laat de 4 Musketiers helpen kiezen! DE VIER MUSKETIERS 12

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 14