Houdt Uw budget vrij voor... étalages! Een „tip" voor fabrikanten van merkartikelen. n het reclamebudget wordt de étalageverzorging nog al eens ge rangschikt onder het hoofd „Di versen" en wordt de étalage be schouwd als een noodzakelijke aanvullingsreclame, waarvan de resultaten weliswaar niet onder schat worden, maar waarvoor de belangstelling toch bij lange na niet zoo groot is als b.v. voor de advertentie-reclame. Dit geconstateerde feit wordt be vestigd door de geringe aandacht, die o.a. op reclame-congressen, in reclame-periodieken, enz., aan het étalage-vraagstuk besteed wordt. Evenwel het bekende verhaal van Asschepoester eindigt ook met een volkomen rehabilitatie van het zwarte schaap in de familie, zoo zien wij in de toekomst ook nog eens in den kring van recla me-broertjes en -zusjes de achter- uitgestelde étalage tot een „enfant cheri" verheven. Het is niet onze bedoeling in de technische details van het étala ge-vraagstuk te treden, doch wij willen slechts een tip geven aan iederen fabrikant van Merkartike len, verkoopleider en reclame chef, en duidelijk maken, waar om wij positief een opbloei van de étalage-reclame verwachten. Het koopend publiek gaat zich meer en meer aanpassen aan de moderne verkoopmethoden der groote en leidende winkelmaga zijnen en machtige winkelbedrij ven. In deze verkoopcentra, zoo als wij die vooral in de groote steden kennen, vormt het show maken door de verzorging van étalage, demonstratie en binnen- expositie dè groote attractie voor het publiek. Daar de advertenties volmaakt af- DE VIER MUSKETIERS gestemd zijn op deze show-poli tiek, mogen wij in dit genre win kelbedrijven het groote voorbeeld zien, hoe adverteeren en étalee- ren tezamen in het verkoopplan als gelijkwaardige grootheden opgenomen zijn. Fabrikanten van Merkartikelen, die den afzet van hun producten voor het grootste gedeelte zoeken via den kleinen winkelier, dienen er rekening mede te houden, dat deze middenstands-winkelier zij het ook zeer langzaam zeker iets gaat leeren en overnemen van de moderne verkoopmetho den van zijn sterkere en machti ger broeders. De z.g. krentenwe- gerspolitiek gaat plaats maken voor een herorienteering, die er doelbewust op gericht is zich aan te passen aan die begrippen van smaak, comfort en koopvoorkeur van de massa, waarheen de lei dende winkelbedrijven het pu bliek voortstuwen. Ook andere factoren, zooals moderne en fris- sche zakenlectuur, noemen wij b.v. het winkeliersmaandblad „Durf", werken er toe mede, dat de winkelier het zwaartepunt van zijn traditioneele vakkennis-zon der-meer, gaat verleggen naar de toepassing van moderne verkoop methoden. Nu blijven de reclamemiddelen voor den kleinen winkelier prac- tisch beperkt tot zijn étalage. De winkelier kent aan zijn étalage een grootere waarde toe, dan vroeger het geval was; hij beseft echter ook zijn tekortkomingen, het gemis aan technische be kwaamheid, kortom zijn achter stand op het grootbedrijf. De actieven onder hen zijn echter al bezig dien achterstand in te loo- pen en het zal niet zoo heel lang meer duren of de verbetering wordt over de geheele linie merk- 14

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 16