baar! Dit kunnen wij zonder over drijving schrijven, gezien onze er varing en het dagelijksch contact met den winkelstand en de zorg om maandelijks een 5000 winke liers aan nieuwe ideeën te helpen. En dan achten wij nu het tijdstip gekomen, dat de fabrikant zijn étalage-politiek grondig gaat her zien en dat hij tot de erkenning komt, dat zijn belangen grijpen in die der winkeliers; d.w.z. dat de winkeliers, die wij zuiver zien als distribuanten van merkartikelen dus uiteindelijk als verlengstuk van het verkoopapparaat van fabrikanten van merkartikelen récht hebben op voorlichting, hulpmiddelen, enz., die direct in gesteld zijn op de zooeven door ons aangehaalde herorienteering. Dus make de fabrikant er zich niet af om in de étalages van X winkeliers een affiche of ,,con- fectie"-étalage te plaatsen, met de instructie aan zijn étaleur er zoo 10 tot 15 op één dag af te rodde len, doch onze tip is deze: Laat uw étaleurs, die dagelijks contact hebben met uw afnemers (lees verplaatsers van Uw stock), opleiden tot instructeurs, die naast technische bekwaamheid en ideeënrijkdom over de gave be schikken om iets van hun vaar digheid en fantasie op den win kelier over te brengen. Ook op dit terrein hebben de 4 Musketiers zich thans gespecia liseerd de oprichting van een étalage-afdeeling met een volle dige service voor fabrikanten van Merkartikelen is het bewijs van hun streven om het étalage-vraag stuk voor den fabrikant tot een op lossing te brengen. Fabrikanten, die zich voor dit on derwerp interesseeren, vinden in deze afdeeling een nieuw aan- knoopingspunt. Wij hebben momenteel een zeer interessant étalage-drukwerk ter perse, waarin een geheel nieuw étalage-systeem door ons is uit gewerkt en zooals dit door onze étalage-afdeeling in exploitatie wordt gebracht. Gaarne zullen wij U dit propaganda-drukwerk op aanvrage toezenden. DE VIER MUSKETIERS 16

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 18