Verloren, ver ten, gestolen 1 Mixed Pickles aar zijn ze gebleven Uw klan ten van verleden jaar? Zijn ze allemaal trouw gebleven en terug gekomen? Weet U wel, dat het een uitgemaakte zaak is, dat er vele firma's zijn, die zich letter lijk dood werken om een nieuwe relatie te krijgen, maar die aan den anderen kant hun bestaande cliënten per ongeluk wel eens een klein beetje verwaarloozen? De 4 Musketiers weten daar wel raad op! Talrijke bedrijven hebben drin gend behoefte aan een geregeld contact met hun talrijke afnemers, die weliswaar geregeld door de reizigers worden bezocht, maar die uit het oogpunt van goodwill van 't hoofdkantoor uit zeker een geregelde nabewerking noodig hebben. Verloren, vergeten, ergens in een vergeeld kaartsysteem, daar slij ten honderden oude klanten een nutteloos leven. Gestolen worden ze bij tientallen door Uw liefheb bende concurrenten, al die klan ten, die U destijds zoo moeizaam naar Uw zaak gebracht hebt. T enzijU op de een of andere manier een geregeld contact kunt onderhouden! En dat kan, de 4 Musketiers hebben daar veler lei manieren voor gevonden! Wat hebt U aan vakken vol klan tennamen, wat hebt U aan bergen reizigersrapporten, als U dat ma teriaal niet voldoende exploiteert. Verloren, vergeten, gestolen! Laat dat niet met Uw klanten 't geval zijn! De 4 Musketiers toonen zich dikwijls uitstekende postillons de commerce! ALSOF EEN ZONNETJE EROVER HEEN LACHT! Zóó frisch, zóó fleurig is 't werk van de 4 Musketiers! Dat schrij ven wij niet, maar dat schreef een van onze cliënten in een attest, dat hij over 't nijvere viertal naar één van onze nieuwe relaties zond. Zonnige, fleurige folders en pros- pecti! Opwekkende, vlot geschre ven advertenties, kunnen ook voor Uw bedrijf veel goeds bereiken. Juist nu de zon in 't zakenleven overal doorbreekt, moet Uw re clame ook iets meebrengen van die opwekkende sfeer, die ons allen met nieuwen moed en nieuw vertrouwen aan 't werk heeft gezet! De beste advertentie op de mooiste plaats, met den krachtigsten blik vanger en den pakkendsten tekst., is altijd van uw concurrent. Weest gerust, hij zegt altijd precies het zelfde van de uwe! Als de zakenwereld eens al die ijselijk geleerde economische boetpredikers, al die financieele kwakzalvers de deur uitsmeet, alle crisispillen en drankjes in de DE VIER MUSKETIERS goot wierp, van het misèreziek bed opsprong en de gordijnen eens flink hoog ophaalde, om lucht, licht en leven met P.K.'s en hectoliters binnen te laten stroo men in de thans nog bedompte malaise-ziekenkamer, och heden, wat zou dan die lang verwachte verbetering (die tusschen haakjes ongemerkt al een heel eind ge vorderd is) gauw een feit gewor den zijn. 18

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 20