DEWIER MUSKETIERS APRIL 1937 een pittig, prettig tijdschrift Met beide e heele wereld speelt blijkbaar schuilhoekje! Het lijkt wel alsof 't menschdom zich schaamt om in ware gedaante voor het voetlicht der historie te treden. De welwil lende glimlach der diplomaten verbergt den aanbouw van een dozijn moderne kruisers of de mo bilisatie van vijf lichtingen tege lijk. Voor alles en nog wat heb ben wij mooie, ingewikkelde namen gevonden, die de leegte van talrijke gebeurtenissen en begrippen moeten opvullen en verbergen. Zoo kwam een jaar of tien geleden iemand op het denk beeld om het goede, oude ver trouwde woord Reclame te ver fraaien tot Propaganda of Publi citeit! Men schaamde zich een beetje voor het begrip: Reclame! Foei, wat klonk dat toch banaal, reclame, zoo maar, zonder meer. Dus heette in het vervolg de bravourschreeuw van den visch- boer slechts „reclame", de kwart pagina van den zwendelbankier daarentegen „Propaganda". Dat klonk zooveel ethischer, weet U! En wat is er van terecht gekomen? De reclame in haar nieuwe pakje zag er uit als een boerenjongen in smoking! Kijk, zoo'n boeren knaap doet het wel met zijn fris- schen ronden kop, maar je moet beenen op den grond hem zien met zijn klompen aan in een blauwe kiel met een achter grond van geurig-groene weiden, met geploegde akkers en stevig, veelbelovend vee. En je moet er de blauwe lucht overheen zien koepelen tot in het oneindige! Zoo'n joch moet je niet opsluiten in- een salon, dat wordt een mis lukking! Die arme reclame groeide op tot een jongedochter boven haar stand. Wie dorst er een paar jaar geleden nog openlijk te zeggen, dat hij met zijn advertenties, fol ders en reclameplaten eenvoudig meer geld in het laatje wilde brengen? Wel foei, men subli meerde de doodnuchtere reclame, die 't heusch niet kon helpen, tot Sales-Promotion met een heerlijk Amerikaansch accent. Ja, men huwelijkte tenslotte de jongedame uit aan de Kunst! We gingen spreken over Reclame-Kunst, alsof er ooit een ongelukkiger huwelijk zou kunnen bestaan! Eerder wordt de Kunst reclame, dan de Recla me kunst! En terwijl die arme reclame maar boven haar stand leefde en inplaats van gezonde vaderlandsche boerenkool maar allerlei liflafjes te eten kreeg, werd ze, niettegenstaande alle „weten schappelijke voorzorgen" als DE VIER MUSKETIERS i o Huisorgaan van Reclame-Advies-Bureau N.V. v.h. Van Staal Co., Rotterdam-Amsterdam en Selhorst-Service-Studio, Rotterdam Redactie: Hartmansstraat 21, Rotterdam - Telefoon 12004-15760

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 3