-j „Gezelligheid" in drukwerk brood zoo mager! Ach, wat zag ze er tenslotte slap uit! Adver teerders klagen over de vermin derde opbrengst van hun reclame en zuchten: 't Publiek wordt over stroomd met reclame-prikkels, ze gelooven ons niet meer! Het prachtige excuus van de cri sis heeft een tijdje lang de waar heid verborgen gehouden, maar ook dat gaat niet meer op. Meer en meer gaat men er toe over om al die verfraaiingen, versieringen en tierelantijntjes weer uit de reclame weg te nemen en de reclame, met weglating van alle titels, weer doodgewoon aan te spreken met: Reclame! We ko men weer met beide beenen op den grond. Die zelfde oud-vader- landsche bodem, waarop stevige Hollandsche beenen stonden, die het handjevol modderig polder- e kunt drukwerk „gezellig" en „ongezellig" aankleeden pre cies als 'n interieur. Een kostbare kamer wil nog lang niet zeggen, dat ze ook gezellig is gebruik van duur papier is ook nog waar borg voor goed drukwerk. Een aardig pulletje op de juiste plaats, een paar bloemetjes met zorg gerangschikt in een goed gekozen vaas het zijn van die kleine dingen, waar ons oog met welgevallen even op blijft rusten. Wat kil is doet ons huiveren en stoot ons af. Wij menschen zoe ken de zon. Op een stralenden lentedag als alles om ons heen glinstert in 't heldere licht, kijk dan krijgt zelfs het nauwe en an ders zoo donkere steegje door 'n enkel zonnestraaltje een ander aan zien. Dan komt zelfs daar iets te voorschijn, dat op gezelligheid lijkt. Zóó is het ook met drukwerk. Men moet alleen de kunst verstaan, DE VIER MUSKETIERS land aan de Noordzee tot een wereldnatie maakten. Dit is een pleidooi voor nuchter heid in de reclame! Verbloem het doel van Uw reclame niet, laat zien, dat Uw reclame Reclame is! Laat de poetspommade gerust ach terwege. Treedt eerlijk voor het voetlicht der publieke opinie en U zult tot Uw verrassing bemer ken, dat de Reclame nog niets van haar origineele, dynamische werking heeft verloren, sedert het tijdperk, dat krantenjongens door reclame tot millionnair werden. De weg terug, naar onopge smukte, eerlijke reclame, zonder valsch sentiment en verdraaide feiten? De Vier Musketiers zijn daarvoor betrouwbare gidsen ge bleken. Wie er net zoo over denkt als wij, dat hij spreke! Redactie „VIER MUSKETIERS" om 't „aan te kleeden". Als U de 4 Musketiers zoudt vragen, of ze voor geld werken of voor hun plezier, dan zullen zij 't waar schijnlijk op 'n fifty-fifty basis gooien, met andere woorden de verdienste is lang niet alles. De arbeid aan 't drukwerk besteed, vóórdat de persen draaien, is wel de meest belangrijke. Immers daar wordt de grondslag gelegd, die straks zal beslissen of de lezer al of niet met genoegen naar uw drukwerk kijkt. Wij hadden het hierboven over het „bloemetje in het met zorg ge kozen vaasje". Om bij deze ver gelijking te blijven laat de 4 Musketiers ook eens iets voor U schrijven op 't gebied van pro- paganda-drukwerk, waarin het „bloemetje in het vaasje" een groote rol speelt. Laat hen ook eens in uw drukwerk wat meer „gezelligheid" brengen. 2

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 4