SELHORST-SERVICE-STUDIO van nl a Advertenties, Prospecti, Drukwerken, Fabrieks- beschrij vingen, Etalage reclame, Verkoopbrie ven, Marktonderzoek, ja van visite-kaartje tot complete verkoop campagne. Zoudt U een reiziger in dienst nemen met een gezicht als een nijdige donderwolk? Zoudt U het leuk vinden te luis teren naar iemand, die U toespreekt als een deurwaarder, die een exploit afratelt? Nu, waarom zoudt U dan zulke ernstige, sombere adver tenties maken? Waarom geen gulle blijmoedigheid, waar om geen sprankelende opgewektheid, waarom geen geestig, menschelijk trekje in al Uw reclame? Heusch, U vangt nog steeds meer vliegen met klontjes dan met azijn! Rake, zuiver op de menschen ingestelde reclame, zonder onnoodige franje, zonder ingewikkelde theorieën, de Vier Musketiers kunnen U eraan helpen! Zegt het U niets, dat het aantal belangrijke relaties in de afgeloopen 3 jaren bij ons meer dan verdubbeld is? En weet U, dat onze cliënten, zonder uitzondering, met hun reclame behoorlijk geld verdienen? Er is nog veel, kolos saal veel met reclame te bereiken! Laat „reclame" weer reclame worden en laat de 4 Musketiers U daarbij helpen! Hartmansstraat 21 - Rotterdam - Telefoon No. 15760

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 5