Over concenireeren gesproken! zou een eenvoudige advertentie zijn waarin een collectebus voor komt met de woorden: Sluit even uw oogen en denk na!" Een appèl, dat linea recta tot het hart spreekt! Heusch, reclame-psychologie is geen droge studie van getallen reeksen en moeilijke Latijnsche woorden, 't Is een opwindende speurtocht in een rijk van won deren en ongedachte mogelijk heden. Een goed voorbeeld van psycho logisch, weloverdachte adverten ties zijn de z.g. balloon-adverten ties, die uit Amerika geïmporteerd zijn en die als een kort filmver haal geïllustreerd in de kranten verschijnen. We zien er de vrouw, die zich beklaagt over het vele uitgaan van haar man en die ten slotte van een welgemeende vriendin den raad krijgt haar uiter lijk wat meer te verzorgen. We zien er den jongeman, die maar niet opschiet in het zakenleven, totdat een vriend hem op zijn kleeding attent maakt, die verre van verzorgd is! Goed, ik weet 't, het reclame-motief ligt er soms wat erg dik op, maar ach, ons publiek heeft door de film 't oor deelsbegrip tusschen waarheid en verdichting al zoo heel lang vergeten. Na de vraag: Zou het waar zijn?, komt nog altijd de veronderstelling naar voren: Je kunt nooit weten! Talrijk zijn de problemen, die de reclame-psy chologie tot klaarheid moet bren gen. En er zijn zeker nog tiental len oorzaken, die men op dit mo ment aan de hand van vroegere ervaringen moet gissen. Maar dat neemt toch niet weg, dat deze jonge wetenschap reeds licht bracht in vele duistere problemen, die men tot dusverre slechts luk raak moest oplossen. Daarom volgen de Vier Musketiers de ont wikkeling der reclame-psycholo gie van zeer nabij. En vooral met beide beenen stevig op den grond! Eén oog op het verleden en één oog op de toekomst gericht! m ladenkeuze is een heel teer punt bij de 4 Musketiers! Concentree- ren op de juiste media is van bui tengewoon belang! De venijnige tik van een heiblok op den kop van de paal, wordt slechts een zacht klopje op den schouder, als U de kracht versnippert over en kele vierkante meters! 't Schijnt een heele toer te zijn om de gewoonste dingen des levens ook in simpelste bewoordingen in advertenties weer te geven! Vele adverteerders verkeeren blijkbaar in de meening, dat 't gemiddelde publiek zonder uitzondering een universitaire opleiding heeft geno ten. In werkelijkheid kunt U de ontwikkeling van den gemiddel den man of vrouw heusch niet hooger dan 12 jaren aanslaan, 't Is de gewone fout van den be- ginnenden adverteerder, dat hij zijn annonces doorspekt met hoog dravende vaktermen, 't Is wel aardig zoo'n professoraal betoog, maar 't is zoo jammer, dat derge lijke adverteerders zoo gauw den mond vol hebben over de sterk verminderde werking der recla me"! De 4 Musketiers hebben die z.g. vermindering nooit kunnen bespeuren. Integendeel, zij kun nen U werkelijk verrassende resul taten laten zien, die zij voor hun cliënten wisten te bereiken en dat nog wel voor artikelenneen maar nog lastiger dan de Uwe! DE VIER MUSKETIERS 6

De 4 Musketiers nl | 1937 | | page 8