J A H RG A N G 3/HEFT 12 MOMATiCHRIFT Z.FÓRDERUNG KÓNJTLERI5CHER REKLAME HÖNIXJLLUSTRATIONSDRUCK Et ERLAG G-M B H-BERLIN IW6j8 mam mam aaamam -7EBRAUCHS- Htr

Gebrauchsgraphik de | 1926 | | page 1