Du baft, o Deutfdjlanb, btr ben JErbenfrets uerbunben, tnbem betn fluger 0eift bh Drutferet erfunben: £m IPerf, bergletcben me tüac bet ber alten Xflelt, fo bem an ïlutjbarfelt bte 0egem»age balt. TTlartin ©pit$

Gebrauchsgraphik de | 1940 | | page 38