KAREL SVOLINSK? Jllustrationen aus verschiedenen Privatdrucken Novoraèm' d&rek sleèm de Doucine lWix'-hln sp nynl k maminoe. .Maminko," \olnln. „mauiinko, odpiisf mi, nehnèvej »p riR nine, jd neclici klobouèku s kvvlinami, jd ohci klo- boucek, klery jsi ty xdobilal Spdrej kvóliny a dcj mi lam rose riiioYou gluliu. Hti/.ova slulmje pAknèjii' nez kvfti n krusncjii by I tvüj kloboucek! Odpugf mi, mamiiiku, krus- nojsi by 1 tvüj klobouèek!" Proslla Ink dojcmnè a lilostivè, j.e niaminkn spdrala a nloiila kvcliny a prisila naft inovu pékiié rüiovc vd- ranky. Bohuska mé la nejrod-ji nn avoid Icnlo kloboucek, prolog» fbvi'ly so muminciny mile mop, kdy* ho Aila, a prolozc se divala pi'i lom IruchlivA vlhkymn, sivymo oéi- mn, a proloie to by la jejf dobrn, ntjmilejsi muminka, a kvclü ie byly pine luhy a ltaje, plnd zahrada a piny svcl. cl rytir Jan pres luh i lan, mël ve svém Stitu vina dzban, to s heslemVodê vale Jel dlouhy cas pfes plan i sraz, kde dopil, dal si naiic zas a vesele jcl dale. Illustrations from Privat Prints FR.TABORSK?

Gebrauchsgraphik de | 1941 | | page 36