AlPHAr A?//J 4 'Jj(! PERFUME Designers j Gestalter: 23) SHIGERU AKIZUKI 24) 25) YURIKO KURODa/mICHIKO NAKAYAMA 26) HIROSHI HISATOMI 27) SHICHIRO IMATAKE 28) SHIGERU AKIZUKl/MASAKICHI AWASHIMA/ yoshio hara/toko shinoda 29) toko shinoda/shigeru akizuki/setsuo okawa Art Directors Directeurs artistiques: 24) 25) TAHIRA HARUYO 23) 28) 29) SHIGERU AKIZUKI Agency Agcntur Age nee 23) 28) 29) AKIZUKI DESIGN OFFICE, TOKYO 512 a

Graphis de | 1973 | | page 78