Communicatie gaat in Rotterdam voortaan in het rood gekleed Vara-vrienden vonden elkaar door Wim H. Nijhof Er wordt momenteel op veel fronten gesleuteld aan vakkennis en vakbe kwaamheid van voorlichters en pr.-functionarissen. Er zijn al twee nieuwe cursussen aangekondigd die zich voornamelijk met public-relations bezighou den, terwijl IBW en WA een vijfde en zesde Brabantweek voor voorlichtings ambtenaren van lagere publiekrechtelijke lichamen hebben aangekondigd. Henk van der Hilst uit Voorschoten is razend-enthousiast over zijn nieuwe cur sus voor p.r.-mensen en voorlichters die onder de vlag van het Instituut voor Hoger Beroepsonderwijs te Eindhoven op 18 september a.s. van start gaat. 'Deze cursus is uniek', laat Van der Hilst ons weten, 'omdat het een leergang-op-locatie wordt. Dat wil zeg gen dat we met onze cursisten door Ne derland reizen en hen in het hol van de leeuw met de diverse facetten van het communicatieve gebeuren laten kennis maken'. Zo zullen de deelnemers lessen volgen in het gemeentelijke informatiecentrum in Den Haag, in Nieuwspoort, bij de NOS, de Hogere Grafische School in Utrecht, TFC in Velp, Philips, Gelder lander Pers te Nijmegen enzovoort. Uitvalsbasis is Eindhoven waar het IHBO zetelt. Deze cursus van 28 dubbele bijeenkom sten ('s middags en 's avonds) wordt geen 'makkie'. De prospectus zegt het eerlijk: 'Van de cursisten wordt een ac tieve inzet verwacht'. Tot het leerplan behoort het samenstellen van een scrip tie en het houden van een spreekbeurt. Van elk onderwerp wordt een syllabus ter bestudering toegezonden. Voorts moeten de cursisten actualiteiten in het p.r.-vlak rapporteren en bespreken en moeten ze om beurten verslagen maken van bezoeken en bijeenkomsten. De leergang is een applicatiecursus van het hoger beroepsonderwijs. Behalve af gestudeerden aan dit onderwijs kun nen anderen van vergelijkbaar oplei dingsniveau en met inleidende kennis of ervaring op het gebied van p.r. en voor lichting aan de cursus deelnemen. De kosten zijn 2800,gespreide be taling is mogelijk. Belangstellenden kunnen zich tot 1 september aanmelden bij het IHBO in Eindhoven, telefoon 040-515254. Nieuw is ook de post-academiale cursus voor public-relations aan de Rijksuni versiteit in Utrecht die op 27 april 1976 van start gaat. Het doel van deze cursus is de deelne mers te confronteren met de veranderin gen die op diverse terreinen (macro- maatschappelijk, sociaal-cultureel, be drijfsorganisatorisch etc.) de doelstelling en het functioneren van de public-rela tions beïnvloeden; daarnaast worden de deelnemers ook geïnformeerd over de veranderingen die zich in het vak zelf voltrekken. De cursus bestaat uit hoorcolleges, ge volgd door discussie. Na elk college moeten de deelnemers kort rapporteren over de vraag hoe het gehoorde in eigen praktijk, zichtbaar of onzichtbaar, meespeelt. De kosten van deze cursus, die tien tot twaalf avonden van plm. drie uur zal vergen, bedragen ongeveer 450, Men kan zich opgeven bij dr. A. van der Meiden van de Rijksuniversiteit in Utrecht. Het IBW heeft laten weten dat een vijfde en een zesde cursus voor voor lichters van lagere publiekrechtelijke li chamen op komst zijn. De belangstel ling voor de eerste vier cursusweken in het Brabantse Helvoirt is zo groot ge weest dat IBW en WA mikken op nog twee groepen van elk ongeveer twintig voorlichters die een week lang ervarin gen en meningen van collega's willen aanhoren en erover discussiëren. Dat zou dan betekenen dat straks zo'n 125 voorlichtingsambtenaren in Nederland de eerste praktijkopleiding hebben ge volgd. Inmiddels werken IBW en WA aan vervolgcursussen. Welke vorm die zul len krijgen, is nog niet bekend maar de kans is groot dat het zal uitdraaien op André v.d. Louw Koos Postema Herman Wigbold tweedaagse bijeenkomsten waarop des kundigen uit de communicatiewereld één bepaald onderwerp diepgaand zullen behandelen. Daarnaast zijn voorberei dingen in volle gang voor het VVA- werkboek dat bij wijze van éducation permanente straks twee keer per jaar zal gaan verschijnen. 14

Kontekst nl | 1975 | | page 14