PRAATJES MET PLAATJES archiefwerk douane-ambtenaar DE ILLUSTRATIE IN DE WERVING Werven is veelal de kunst van het woord. Zij het beslist geen woordkunst. In beiderlei opzicht dus nogal verschillend van reclame. Het geeft de wervingspa gina's dan ook een grauw aanzien. lÜT'TTinKiy NR. 16/6 AUGUSTUS 1975 VARA-vrienden De beste VARA-vrienden hebben elkaar nu in Rotterdam gevonden en in deze havenstad gaat de communicatie voort aan dan ook in het rood gekleed. Bur gemeester André van der Louw was eens perschef van de rode omroep, Rijnmondvoorlichter Gerrit Schilder is ook oud-Vara (Koning)-klant, Herman Wigbold kijkt nu als hoofdredacteur voor Het Vrije Volk achter het nieuws en straks is Koos Postema hoofd voor lichting en publiciteit van de gemeente Rotterdam. Wij heten Postema van harte welkom in onze voorlichterskring en hopen voortaan ook Rotterdammers bij de WA te zien! Primeur Zoals bekend is heeft de WA enige tijd geleden doelstellingen aanvaard voor een voorlichtingsbeleid. Doel ervan is tot een wat meer uniform, op gezamen lijke doelstellingen gebaseerd voorlich tingsbeleid bij de diverse lagere publiek rechtelijke lichamen (gemeenten, pro vincies, waterschappen etc.) te komen. In de loop der jaren zijn namelijk zo veel voorlichtingsnota's verschenen die allemaal van eigen uitgangspunten uit gingen, dat je door de bomen het voor- lichtingsbos niet meer kon zien. En daarom kwam de WA toen met de doelstellingen. Voor zover mij bekend heeft Goes nu een primeur: voorlichter Jan Kan heeft namelijk op basis van de doelstellingen een discussienota over voorlichting ge produceerd. In die nota staan, zo schrij ven b. en w., voorlopige denkbeelden qver het te voeren gemeentelijke voor lichtingsbeleid. De bedoeling is een ge- dachtenwisseling in zo breed mogelijke kring op gang te brengen. Want, aldus het Goese gemeentebestuur, voor een verantwoord voorlichtingsbeleid is het dan ook een eerste vereiste te weten welke ideeën de inwoners zelf op dit punt hebben. Iedereen kon voor 1 juli jl. reageren. We zijn benieuwd naar die reacties. Jan Kan zal het ons zonder twijfel laten horen. Des te opvallender, als de grijze woor- denbrei zo nu en dan eens wordt ver lucht door illustraties. Nuttige illustra ties, maar soms ook volslagen overbo dige illustraties. Zij het dat zij de pa gina vaak iets vriendelijks geven. En dat is in elk geval een winstpunt tegen over wat geldelijk verlies voor de des betreffende opdrachtgever. Erger is het als het lelijke illustraties zijn. Ook al zijn zij van nut. Want ik vrees, dat dat eerder een negatief nut zal zijn. In zo'n geval kun je beter te rugkeren naar het grauw van de pure woordadvertenties (Smartelijke voorbeelden daarvan heb ik aangetroffen bij de advertenties van de Finatabank en misschien is dat juist wel een fijne bank om bij te werken Overigens wil ik mij in dit artikel niet bezig houden met de vraag welke adver tenties terecht of ten onrechte illustraties voeren en welke illustraties aan welke esthetische of kunstzinnige normen vol doen, dan wel niet voldoen. Dat zijn zaken, die een ieder beter voor zichzelf kan uitmaken. Het kan echter wél nuttig zijn, op een rijtje te zetten, welke functies een illus tratie in de werving kan hebben. Eén van de eerste beoordelingscriteria is nog altijd: te weten, waarvoor iets moet die nen en na te gaan of het daaraan vol doet. 1. De Illustratie ter Identifi catie Een illustratie kan een geweldig hulp middel - of soms zelfs hoofdmiddel - zijn voor identificatie door de doel groep. De afbeelding van een meisje, een jongen, een man of vrouw, zal eer- Bureaubijlage 1975 II 17 september brengt Kon tekst - de revue der reclame - traditioneel - haar Bureaubij lage 1975/11, waarin ditmaal ook alle marktonderzoekbureaus zullen worden opgenomen. vrouw of man en leuke baan enhebaehoorddat.. door P. E. Timmerman Ik zou op Schiphol willen werken, in de havens van Rotterdam of Amsterdam, of ergens aan de grens. Lekker buiten, wat afwisseling, mensen om me heen ie precies hangt natuu Daarom kan Bn kwaad AMP-HOLLAND B V. is gespec kkeling en fabrikage van elektr elektronische verbindingskomponen mste zin Wegens uitbreiding CENTRAAL ARCHIEFDEPOT Dat kan, als u minstens 18 jaar bent ot hoogstens 27, goede ogen hebt [een bril om ze wat beter te maken is ook niet erg) en minstens 1.70 m meet. Misschien heeft u zelfs ten MULO/MAVO- diploma, dat zou fijn zijn, maar het hoeft niet. Slaat dit op u? Solliciteer dan naar de functie van Het salaris? 18 en 19 jaar 20 en 21 jaar f 1137,- per 24 en 25 jaar f1312,- per f 1050,- per maand maand. 22 en 23 jaai maand. 26 en 27 jaai mene Bank Nederland van vier volle weken? Als je nu slim bent. vraag je om nog veel inlichtingen. Dat makkelijk. heel Draai daarom (020) 6 24 20. foeafe/1745. Je kunt natuurlijk ook avan langskomen voor een persoonlijk gesprek. Dit la hat adres: Spulstraat 120-150, Amsterdam. Daar word la wijzer van. Echt waar. per maand per maand mei belangstelling In het archief worden volgens een registratuur- Voor deze funktie is gevoel voor orde en

Kontekst nl | 1975 | | page 15