it medewerkers inhoud Mutaties NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 Redactie: Han Wielick (hoofdredacteur) Murk C. de Jong (adviseur) George Huisman (red. secr.) Rubrieken: Audio visuals: Leo Schepman Design: Hans Buys Grafische industrie: Frits de Winter Industriële Reclame: M. J. Anema Kabel-t.v.: Hans Belt Consumentisme: J. A. M. Seveke Marktonderzoek: drs. F. F. O. Holzhauer Massacommunicatie: Chris Vos, Willeke van Vulpen, Kees Wagenaar Mediaplanning en -research: mr. G. G. L. F. T. van Eijl, B. G. J. Stoel inga Nieuws, feiten: Wim v. Elsloo Personeelswerving: P. E. Timmerman Productdevelopment positioning: Jan Michel van Buuren Recht en reclame: mr. J. E. Grootjans Reclame: drs. F. F. O. Holzhauer Reportages en interviews: Sicco de Jong, Hans Loeber, persburo AD, Frits van der Molen, Frits de Winter, Tineke Wijdeveld-Polée, Barbara Plugge, Kees Haak, Fred van Overbeeke, Jan Michel van Buuren, Marijke Gravesteyn, Michael Levisson, Dick Schiferli, Ad Kooyman Televisie/Radio: Chris Vos Tentoonstellingen: Henk H. Barkmeijer Voorlichting: Wim H. Nijhof Zo zie ik het dr. P. Gros Bakkenist, Spits en Co. hebben Ir P. L. M. van Berkel bereid gevonden zich als adviseur van de directie aan genoemd bedrijf te verbinden. De heer van Ber kel is bestuurslid van de Stichting NOVI en tevens bestuurslid van de Orde van Organisatiedeskundigen en Adviseurs. Ted van der Beek, momenteel nog werkzaam bij Breewer/Bates te Amster- dam, gaat eind augustus/begin septem ber als copywriter werken bij Schulte Partners Als art-director is bij de Nationale Pu- bliciteits Onderneming (NPO) in dienst getreden Dick Meijer (29), tot dan toe in dezelfde functie werkzaam bij het re clamebureau Team/BBDO in Düssel- dorf. Tevens is bij NPO benoemd de 28-jarige Drs Gerard Taams (leraar commerciële- en bedrijfseconomie aan het Ondernemers College Kennemerland te Haarlem) tot hoofd administratie. Theo Hendriks is per 1 augustus bij Smit's - Bates in dienst getreden als se nior art director. Hij komt van J. Walter Thompson, waar hij associate creative director was. Medio juli is bij Imaco bv in dienst ge treden de heer C. J. Morsch, Hij wordt belast met de opzet, de begeleiding en het (doen) vervaardigen van audio visuele producties. Hij is afkomstig van Technisch Film Centrum te Velp. Per 1 augustus is bij Moussault ABH In ternational in dienst getreden: copywri ter Fredjo Voerman afkomstig van In- termarco, en art director Dick van den Beemt, afkomstig van Prad. Emile Molhuysen treedt per 1 september als creative director in dienst bij Brandt Advertising. Hij volgt Peter de Bakker op die zich per 1 oktober zelfstandig zal vestigen. Emile Molhuysen is afkomstig van Breewer. Tijdens de onlangs gehouden vergade ring van het dagelijks bestuur van de Stichting Technisch Film Centrum in Velp heeft prof. Dr. L. H. J. Kruisinga zich bereid verklaard het voorzitterschap van deze organisatie op zich te nemen. Prof. Kruisinga is lid van de raad van bestuur van AKZO nv en buitengewoon hoogleraar aan de TH te Delft. Hij neemt het voorzitterschap over van ir. B. Braat die deze functie ruim 14 jaar heeft bekleed. Met ingang van 1 juli is de heer Ad. C. Van Bellen (31) als hoofd marketing en publiciteit van Recreatie-oord Beek.se Bergen te Hil varenbeek aangesteld. Voorheen was hij markting executive Mutaties-Accounts Campag nes 3 Coverstory Unieke concen tratie: Drukwerk als vorm van mediakeuze 4-7 Nieuws uit de Mediawereld 8-9 Jubilea zouden afgeschaft moeten worden: Meer een heid, meer onderwijs, meer voorlichting 9-11 Van Toen 13 Vara-vrienden vonden elkaar: Communicatie gaat in Rot terdam in het rood gekleed 14-15 Praatjes met plaatjes: Illustra tie in de werving 15-17 Zo zie ik het: Middenklasse communicatie 19 De comeback van Mary Quant: Marketing de spil waar organisatie omdraait 20-22 Marketing en PR (7) Marke ting PR en Corporate PR 23-26 Accounts-campagnes 26 Feiten-Nieuws 27 UITGEVER: BV Reclame Technische Uitgevers Maat schappij. Direktie: Sijthoff Pers BV, Wa genstraat 37, Den Haag (vertegenwoordigd door P. de Casparis). Copyright: 'Kontekst' De Revue der Reclame. Druk: VGI Rijswijk. Verschijnt eenmaal in de veertien dagen. Abonnementsprijs 88,25 (incl. BTW), losse nummers 4,50. Redactieadres: Markt 70, Steenwijk. Telefoon 05210-5603. Postrekening 154099. Advertentie-exploitatie: T. den Hollander, VGI. De Bruyn Kopsstraat 10, tel. (070) 908780, Postbus 43. Telex 32066, Rijswijk (ZH). Abonnementen-exploitatie: VGI, tel. (070) 908780. tst. 47. 2

Kontekst nl | 1975 | | page 2