Marketing PR en Corporate PR MARKETING EN PUBUC (7) Dit is het zevende artikel in een serie van acht (we naderen het eindeIn deze serie behandelen we de samenwerking tussen mensen die werkzaam zijn op het (grote) terrein van de marketing en de mensen die werkzaam zijn op het (ook grote) terrein van de Public Relations. De serie omvat de volgende artikelen: 1. Probleemstelling (Kontekst 2, 22 januari 1975) 2. Communicatiepatronen van bedrijven en organisaties (Kontekst 4, 19 fe bruari 1975) 3. Marketing: inzichten en opvattingen over PR (Kontekst 6, 19 maart 1975) 4. Public Relations: inzichten en opvattingen over Marketing (Kontekst 8, 16 april 1975) 5. PR als instrument in de marketing mix (Kontekst 11, 28 mei 1975) 6. PR als instrument in de marketing mix (toepassingen) (Kontekst 13, 2 juli 1975) 7. Marketing PR en Corporate PR 8. Samenvatting en conclusies. In het vorige (zesde) artikel in deze se rie hebben we ons bezig gehouden met (wat we aanduidden als) Marketing PR. Marketing PR is, definieerden we, het op creatieve wijze toepassen van PR- gereedschappen of -middelen in de marketing van producten en diensten. Marketing PR is het tot stand bren gen van communicatie tussen produ cent en consument (marketingcom municatie), met inschakeling van al lerlei middelen, die normaliter ook in de Public Relations worden gebruikt. Is Marketing PR iets volko men nieuws? Het verschijnsel dat, (de activiteiten die) we samenvatten onder het begrip Marketing PR is natuurlijk niet nieuw. Er zijn vele bedrijven en organisaties die al vele (tientallen) jaren op deze manier werken. Wat waarschijnlijk wel nieuw is, is de systematiek, die ik heb gepoogd aan te brengen. Ik heb gepro beerd de in de marketing geldende sys temen (meestal zijn dit goed gefun deerde systemen, zowel theoretisch als practisch) toe te passen in de Public Re lations. Dit is nieuw, omdat er op dit gebied weinig werkelijke coöperatie be staat tussen de PR-functionaris en de marketingman. Tenminste in ons land. In de Verenigde Staten en in Groot- Brittannië is deze samenwerking er al veel langer en hoeft er geen pleidooi te worden gehouden (en dat is één van de doelstellingen van deze artikelenserie!) voor enige integratie. De twee werkterreinen van de PR We hebben eerder (het eerste artikel) gesteld dat er twee werkterreinen zijn waar marketing en PR elkaar raken: 1. het kenbaar maken en naar binnen en buiten het bedrijf toelichten van de maatschappelijke positie en de verantwoordelijkheden van het be drijf. Dit eerste werkterrein is al heel oud en heeft iets met marketing te ma ken, omdat de marketingactiviteiten van een bedrijf de belangrijkste levensdoel stellingen van dit bedrijf vertegenwoor digen. Bedrijven bestaan in de eerste plaats om bepaalde nuttige en noodzake lijke producten en diensten voort te bren gen. We hebben geen bakkerij nodig als we het brood zelf zouden (kunnen, wil len) bakken. Als een PR-man dus iets gaat vertellen (aan de pers bijvoorbeeld) over de maatschappelijke positie van een be drijf, dan kan hij de producten en dien sten niet buiten zijn gesprek laten. Een PR-man die over zijn bedrijf spreekt, heeft het altijd mede over de voort brengselen ervan! Daar kan hij niet De tekst die in deze artikelenserie is verwerkt is voor een deel af komstig uit lesmateriaal van de Stichting Reclame en Marketing Onderwijs (SRM) te Amsterdam. De schrijver van dit artikel Drs. F. F. O. Holzhauer heeft in de loop der jaren dat hij als docent voor de SRM werkzaam is, een grote hoeveelheid gegevens verzameld over het onderwerp PR - en een niet gering deel daarvan is direct uit de practijk afkomstig. Hij is namelijk directeur van een advies bureau op het gebied van de Pu blic Relations: Lexington Interna tional BV, een dochteronderne ming van J. Walter Thompson Company BV. Dat hij ook thuis is in de marke ting bewijst zijn achtergrond. Hij is werkzaam geweest als markton derzoeker, zowel bij een markton derzoekbureau als bij JWT. Daarna heeft hij zich bezig gehou den met marketing-pur-sang in een adviserende functie vanuit JWT en hij is sinds mei 1974 bestuurslid van de belangrijkste marketingor ganisatie in ons land, het Neder lands Instituut voor Marketing (NIMA). omheen en als hij dat wel doet, dan doet hij heel krampachtig. De redenering, die veel PR-mensen er op na houden (reclame gaat over pro ducten en PR over het hele bedrijf) is dus wat gekunsteld. Om niet te zeggen verkeerd. Maar laten we eerlijk zijn en het beeld niet te eenzijdig schilderen: een bedrijf is natuurlijk meer dan een pond koffie, een blik soep of een vrachtauto. Het is ook een samenbundeling van techniek, know how, kennis, werkgelegenheid, en nog veel meer. 2. het gebruiken van de klassieke PR-hulpmiddelen in de marketing mix. NR. 16/6 AUGUSTUS 1975 23

Kontekst nl | 1975 | | page 23