CSHS3Ö NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 In het vorige artikel hebben we een aan tal voorbeelden gegeven. Welk van de twee terreinen is het grootste? Het eerste, lijkt me. Het is een geweldig ingewikkeld en moeilijk gebied, waar de PR-man te maken heeft met vele problemen en met vele doel groepen. Het is het gebied wat we zou den willen aanduiden als: het klassieke werkterrein van de PR-man. Corporate PR en Marketing PR We zouden de hiervoor onderscheiden gebieden willen benoemen. We spreken achtereenvolgens van Corporate PR en Marketing PR. 1. Corporate PR. Het doel van CPR is (gedefinieerd op functieniveau): het stelselmatig bevorderen van we derzijds begrip tussen een organisatie of bedrijf en de (publieks) groepen, die met het 'corporate'-beleid in aan raking komen. Corporate-PR heeft de organisatie- of bedrijfsdoelstelling als uitgangspunt. Corporate-PR (CPR) kan zowel extern gericht zijn (bijvoorbeeld het contact met de overheid, verenigingen, vakbon den, het grote publiek, enz.) als intern (bijvoorbeeld het contact met werkne mers, ondernemingsraad, enz.). Ook hier dus een onderverdeling in twee doelgroep-categorieën. Zie schema 11. Schema 11 Corporate PR en de doelgroepen CORPORATE PR external corporate PR internal corporate PR externe doelgroepen (zeer groot aantal) personeel 5 6 7 8 We kunnen de organisatie- of bedrijfs doelstelling formuleren als: het verzeke ren van de continuïteit of het behalen van winst. We kunnen het ook formule ren in termen van de producten of dien sten die een organisatie of bedrijf voort brengt. We kunnen dan bijvoorbeeld voor een bedrijf, een leger, een ge meenteraad en voor een liefdadige in stelling een hoofddoelstelling vaststellen op de wijze als aangegeven in schema. Schema 12 Doelstellingen van bedrijf/organisatie. type bedrijf/organisatie (marketing) doelstelling (globaal) bedrijf (consumentengoederen/diensten) het voldoen aan de behoeften van de mens als consument, die producten en diensten nodig heeft voor zijn ma teriële en immateriële behoeften. leger voldoen aan behoefte/noodzaak aan veiligheid van lijf en goed gemeenteraad voldoen aan behoefte/noodzaak aan bestuur, orde, regulering, algemene voorzieningen liefdadige instelling voldoen aan behoefte/noodzaak ten aanzien van het lenigen van nood, en verstrekken van hulp etc. 2. Marketing PR, een gebied dat we al We kunnen een en ander in één com- eerder omschreven. pleet schema onderbrengen. Zie schema 14. Schema 14 Marketing PR en Corporate PR Het werkterrein van de Corporate PR is elke PR-man bekend: het is wat wij verstaan onder de 'klas sieke PR'. We kunnen de doel groepen verdelen in interne en ex terne. De mix bestaat uit commu nicatieve activiteiten (C) en sociale activiteiten (S). Zie voor voorbeel den van 5, 6, 7 en 8 schema 13. TOELICHTING BIJ SCHEMA 14. In schema 14 is de splitsing tussen Marketing-PR enerzijds en Corporate- PR anderzijds, uitgewerkt. Hiermee ontstaat de mogelijkheid PR-methoden toe te passen in de marketing van pro ducten en diensten. In het linkerdeel DOELSTELLINGEN INTERNE DOELGROEPEN EXTERNE DOELGROEPEN MARKETINGDOELSTELLING MARKETING PR (MPR) CONSUMER DISTRIBUTION RELATIONS RELATIONS BEDRIJFSDOELSTELLING CORPORATE PR (CPR) INTERNAL EXTERNAL CORPORATE PR CORPORATE PR RETAILERS COMMUNITY COVERMENT STOCKHOLDERS PRESS UNIONS ETC. Mogelijke middelen, bijvoorbeeld: (product publicity) (sale: (personeelsorgaan) (perscommuniqué) raakvlakken - reclame - merchandising - personeels contacten met met andere - industriële - sales promotion zorg externe doelgroepen doelstellingen vormgeving - verkooptraining - personeels over (bijvoorbeeld) en activiteiten - verpakking etc we rving - uitbreiding/bouw van het bedrijf etc - sociale - CAO (enkele voorbeelden) zorg - dividenden - medische - leningen zorg - wegenaanleg etc - vergunningen 24

Kontekst nl | 1975 | | page 24