CESSER NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 Schema 13 Communicatieve en sociale activiteiten binnen de Corporate PR. COMMUNICATIEVE ACTIVITEITEN (zie schema 11 onder no. 5.) DOELGROEP: PERSONEEL SOCIALE ACTIVITEITEN (zie schema 11 onder no. 6.) DOELGROEP: PERSONEEL a) personeelsorgaan/huisorgaan b) nieuwjaarstoespraak c) memo/stencil d) ideeënbus e) aankondigingsbord f) informatie via intercom g) voorstellen nieuwe weknemers via mededelingenbord h) informatieve bijeenkomsten a) personeelsfeestavonden b) biljart voor gepensioneerden c) personeelsdagen d) gespreksgroepen e) ondernemingsraad f) kinderfeesten g) voetbalelftal h) huisvesting i) korting op eigen producten j) felicitatie bij verjaardag/geboor te, enz. COMMUNICATIEVE ACTIVITEITEN (zie schema 11 onder no. 7.) DOELGROEPEN: DIVERSE EXTERNE GROEPEN SOCIALE ACTIVITEITEN (zie schema 11 onder no. 8.) DOELGROEPEN: DIVERSE EXTERNE GROEPEN a) huisorgaan b) emissiedocument aandelen c) prestigeboek over bedrijf d) jaarverslag e) besprekingsverslag met vakbon den, enz. f) persberichten/persconferenties/ redactioneel artikel g) omzet/winst en andere cijfers publiceren h) institutionele reclame a) ad hoe lunches/diners b) ontmoetingscentrum voor buurtbewoners c) steunen locale voetbalclub d) stagiaires e) informatie aan potentiële werk nemers f) 'open house' g) feestelijke opening nieuw bedrijf Toelichting bij schema 13. Het aantal voorbeelden is natuurlijk uit te breiden. Er zijn binnen de Corporate PR vele, vele mogelijkheden. Een kwestie van creativiteit om ze te ontdekken. (Bron; handleiding lexington Int. B.V.). van het schema is de marketingdoel stelling van het bedrijf het uitgangs punt. In het rechterdeel van het schema is de bedrijfsdoelstelling het uitgangs punt. De doelgroepen hebben we verdeeld in interne en externe doelgroepen. De be langrijkste externe doelgroep in de marketing-PR is de uiteindelijke consu ment. Daarbij zouden gerekend kunnen worden: consumentenorganisaties, die namens de consument optreden of die het gedrag van de consument kunnen beïnvloeden. Andere doelgroepen in de Marketing-PR: de eigen verkoopstaf (in tern), en grossiers en detailhandelaren (extern). De belangrijkste doelgroepen op het ge bied van de Corporate-PR zijn: het per soneel (intern) en de veelheid van doel groepen die het bedrijfsbeleid beïnvloe den (extern). Vooral de laatste groep is zéér versnipperd en uitgebreid. In dit schema hebben we de pers niet opgenomen. De pers is natuurlijk geen doelgroep voor PR-activiteiten, maar een intermediair, die zich in een positie bevindt tussen enerzijds nieuwsgaring an anderzijds uitstraling van informatie. Als onderdeel van de pers moeten wij ook denken aan de vakpers, die bij voorbeeld informatie kan doorgeven aan grossiers en detailhandelaren. Bijten Marketing PR en Cor porate PR elkaar? Het normale pakket PR-mogelijkheden van de PR-functionaris omvat hetgeen rechts in schema 14 staat aangegeven. Het zijn de contacten intern, met het ei gen personeel, de oud-werknemers etc. Het zijn de contacten extern, met de vakbonden, de overheid op verschil lende niveaus, de omgeving (de mensen die om de fabriek heen wonen en dage lijks de vrachtwagens zien en horen langsrijden en die de dikke zwarte rook uit de schoorsteen zien komen) etc etc. Het vereist een grote vakkundigheid om in dit ingewikkelde net van relaties en afhankelijkheden te opereren. Buiten staanders omschrijven het werk van de PR-man als het 'frequent heffen van sherryglazen' - een verkeerd beeld, dat hinderlijk is voor de voortgang binnen de wereld van de PR. Het is begrijpelijk dat vele PR-mensen zich niet wagen op het gebied van de marketing PR. Het betekent een flinke uitbreiding van het werkterrein. Het is tevens het betreden van een gebied dat vele PR-mensen niet kennen: de marke ting. Om de een of andere reden zijn veel PR-mensen afkomstig uit de jour nalistiek - en dat is nu niet direct het eerste terrein om kennis over de marke ting op te doen. In de meeste (buitenlandse) handboeken wordt de samenwerking tussen marke ting en PR besproken als een zeer nor male zaak. In Nederland slaat deze sa menwerking niet zo aan - hetgeen wel een achterstand bij de internationale vakbroeders betekent. In geen enkele van de bedoelde publicaties wordt het geen wij verstaan onder Marketing PR beschouwd als een voor de PR- functionaris ethisch onmogelijke zaak. We komen dit soort argumenten alleen tegen in Nederlandse publicaties. Ik zie geen enkele reden waarom de klassieke PR (Corporate PR) niet zou kunnen bestaan naast een wat nieuwe vorm (Marketing PR). De practijk be wijst het. Zij bijten elkaar niet. Veelsoortige PR-activiteiten We hebben in dit artikel en de voor gaande, kunnen zien dat er vele soorten PR-activiteiten kunnen worden onder scheiden. We hebben globaal een inde ling gemaakt in (zie ook schema 9, 10, 11 en 13): a. communicatieve activiteiten 25

Kontekst nl | 1975 | | page 25