criterium accounts en campagnes CS3SSB5 NR. 16/6 AUGUSTUS 1975 b. sociale activiteiten. Een van de aantrekkelijke mogelijkhe den die het veld van de PR aan bedrij ven biedt (en dat geldt dus ook voor de Marketing PR!) is de veelsoortigheid van de activiteiten. We kunnen dan ook niet nalaten om hier enige critische opmerkingen te ma ken over de nadruk, die in vele Neder landse handboeken en publicaties wordt gelegd op de perscontacten. Deze na druk is vaak zo extreem, dat velen den ken dat PR hetzelfde is als 'het onder houden van contacten met de pers'. Niets is minder waar! De pers wordt in te veel publicaties beschouwd als een doelgroep en dat is een verkeerde vi sie. De journalist speelt de rol van in termediair. Het is een tussenpersoon tussen een zender (nieuwsbron) en een ontvanger (lezer). Als een bepaalde bron iets nieuwswaardigs opborrelt, dan is het de taak van de journalist om dit bekend te maken aan zijn lezers. En dat nieuwswaardige kan best op het terrein van de marketing liggen. Als ik in een gewoon dagblad een uitgebreid artikel lees over de nieuwe producten van een vleeswarenbedrijf (pagina: economisch nieuws) dan kan deze informatie best uit de Marketing-PR hoek afkomstig zijn. De pers is dan één van de dragers van deze informatie. Ik kan me echter voorstellen dat het be drijf dezelfde informatie niet alleen via de pers uitdraagt. Vele bedrijven be schikken over andere manieren om aan relevante doelgroepen informatie te ver strekken over hun nieuwe producten. Men kan ook een bijeenkomst organise ren en de belangrijkste afnemers uitno digen. Het nieuws kan dan mondeling worden overgebracht: een zeer effec tieve vorm van communicatie. Er kan ook een boekje worden gemaakt over de nieuwe producten. Een memo, Een brief. Etc. In de schema's 10 en 13 hebben we ge zien dat het aantal mogelijkheden om iets over te brengen erg groot is. Het is een kwestie van pure creativiteit om het aantal communicatiemogelijkheden uit te breiden. Samenvatting en conclusie Met dit artikel hebben we het beeld rond gemaakt. In schema 14 staat een naar mijn mening compleet beeld van de werkterreinen van de PR. (Ik kan me echter binnen het terrein van de Corpo rate PR nog een aantal specialisaties voorstellen. Zo lijkt het me dat er een plaats is voor financiële PR. En mis schien nog wel voor andere PR's). In schema 14 zien we links het gebied van de Marketing PR. Dit is het gebied waar de PR diensten kan verlenen aan de marketing. Het omvat het gebruiken van PR-middelen (de PR-mix) voor het nastreven van marketingdoelstellingen. Het gebied van de Corporate PR is veel uitgebreider. Het omvat het 'klassieke werkterrein van de PR'. Ook binnen dit terrein dient de PR-man zich (soms) be zig te houden met de producten en diensten van het bedrijf. Een bedrijf be staat immers om producten en diensten op de markt te brengen? Maar het ac cent van de voorlichting zal echter in vele gevallen liggen op het bedrijf-als- geheel. Cartonnagefabriek Z. de Zeeuw, Deven ter BV zal in de komende maanden een voor Nederland nieuw plaatmateriaal in troduceren, dat door zijn specifieke ei- Smit's - Bates ondergebacht. Heuga werd voorheen behandeld door bureau Roomer/Venema. DDF International heeft twee nieuwe accounts, verworven door haar agent schap in Australië (Fortune Australia). Deze nieuwe accounts zijn TRANS WORLD AIRLINES en CYCLONE. Per 1 juli 1975 heeft Intermedia bv. de advertentieexploitatie overgenomen van 'Maandblad Belastingbeschouwingen' en 'Sociaal Maandblad Arbeid'. Inlichtingen: Intermedia bv., tel. (050)-162205/162222. In opdracht van Apec Benelux vervaar digde Software International een 20" TV-film voor Criterium vulpotloden. De regie is van Ko Koedijk. De handel wordt geïnformeerd d.m.v. een aparte mailing, waarvan de voorpagina een freeze is uit de film. Deze campagne werd opgezet en uitgevoerd door KAM-Benelux i.s.m. King Advertising te Brussel. genschappen, naar haar verwachting zeer goede toepassingen zal vinden in de markt van reclame- en displaymate rialen, als ook de verpakkingsmarkt. Met name de bestendigheid tegen vocht en de weersinvloeden rechtvaardigen deze verwachtingen, daar de display dus zowel binnen als buiten de winkel ge plaatst kan worden. Smit's - Bates heeft - na een bureau competitie - het Heuga-account verwor ven. Smit's - Bates gaat het Heuga ta pijt account behandelen voor zowel de z.g. 'thuismarkt' als de projectenmarkt. Het personeels-account is eveneens bij voormensen diegekipjn op Goede vulpotloden agCdSynchron-lJhren jttUï Schlafen ist schöner 26

Kontekst nl | 1975 | | page 26