Discriminatie niet met de wet te lijf gaan Joan Barrell In het Jaar van de Vrouw ook in deze rubriek even aandacht voor de vrouwe lijke collega's in het com municatie vak. In de eerste plaats heeft de Engelse Joan Barrell, voorzitster van de Woman's Adverti sing Club of London ge waarschuwd om discrimi natie niet tegen te gaan door middel van een wet (In Engeland staat de zoge naamde Discrimination Bill op stapel). Volgens Joan, die in het dagelijks leven uitgeefster van Cosmopolitan in het IPC-concern is, hangt het slagen van elke vrouw van haar eigen vastberadenheid af. 'Hoe meer vrouwen roepen om gelijke rechten, hoe scherper de scheidslijn zal worden.' Zij voegde daar echter wel onmiddel lijk aan toe, dat vrouwen niet met zich moeten laten sollen. Advertentie managers kiezen voor vrouw Aan de andere kant van het grote water, hebben de Ameri kaanse advertentiemanagers het Jaar van de Vrouw extra accent gegeven door te kie zen voor Cal Tremblay. Eleanore (Cal) Tremblay is Cal Tremblay nu presidente van de Asso ciation of Newspaper Classi fied Advertising Managers (ANCAM). Voor het eerst in de geschiedenis staat een vrouw aan het roer van deze nu 55 jaar oude organisatie. Tremblay werkt bij het con cern van Harte-Hanks in Orange County in Californië. Alle reclame voor tabak verboden Sinds 1 juli is het in Noor wegen definitief verboden om enigerlei vorm van re clame te maken voor welk tabaksproduct dan ook. Voor 1 januari moeten alle buiten reclames aangepast zijn. Ta bakswinkels mogen alleen nog het woord Tobakk voe ren. Maar dan niet ver licht Havas somber over dit jaar Het Franse reclamebureau Havas rekent voor dit jaar met een verdere teruggang van de reclamebestedingen in de orde van grootte van vijf tot tien procent. Alleen in de reissector wordt een opleving verwacht. De netto-winst liep met on geveer dertien procent terug en het dividend daardoor van 8,50 tot 7,50 franc. Kleine bureaus heb ben de voorkeur Uit een onder zeshonderd kleinere ondernemingen in drie Westduitse postdistricten gehouden onderzoek naar wat de adverteerder nu eigen lijk van het reclamebureau vindt, komt een voor de bu- Na 67 jaar met pensioen Twee dagen voor haar 85ste verjaardag is Clara McCul- lough met pensioen gegaan. Zij had toen 67 dienstjaren achter de rug als vrouwelijke drukker. 'Mother Mac' zoals ze door haar collega's wordt ge noemd, begon als vrouwe lijke drukker te werken voor de LaPorte Argus en stapte daarna over naar de Gary Post-Tribune in Indiana, toen die in 1921 werd opge richt. Zij is de oudste vrouwelijke reaus positief beeld naar vo ren. Aldus Weltner-Service. Niet minder dan 97 procent van de ondervraagden vond, dat men het best bij een klein reclamebureau terecht Clara McCullough drukker van de Verenigde Staten en heeft een van de oudste inschrijvingsbewijzen van de International Typo graphical Union, waar zij in 1918 lid van werd. kon; 78% werkt reeds met een reclamebureau. Ongeveer 65% geeft de voorkeur aan een informatieve campagne boven een opvallende. WIM VAN ELSLOO In Nederland Malcolm Davey 'rock steady' Malcolm Davey, die onlangs is teruggekeerd naar Hobson Bates in Londen na een verblijf van twee jaar in Amster dam, heeft veel vertrouwen in de gang van zaken in Neder land. In een interview met het Engelse communicatieblad Campaign zei hij: 'The Dutch business is rock steady.' In 1973 kwam Davey in Amsterdam aan bij Smit's Bates, drie jaar na de overname van Smit's. Gedurende twee jaar was hij directeur. Volgens hem keerden de cliënten zich van het bureau af als gevolg van de Amerikaanse invloed. 'Op het moment dat ik kwam, vertrokken de KLM en Heineken.' Daarna volgden overigens nog de NS en Duyvis in snel tempo, begeleid door verschillende stafleden van het bureau. Davey sleepte Bristol Myers, McVities, Hertz, American Express, Seiko en Euro bankcheques binnen. Volgens hem gaat het nu aanzienlijk beter in Amsterdam en zijn er in het voorbije jaar geen cliënten meer vertrokken. 27

Kontekst nl | 1975 | | page 27