accounts en campagnes bij Elsevier IPC Europe in Haarlem. Ook is de heer Van Bellen lange tijd als stafmedewerker product-ontwikkeling in dienst geweest bij het Nationaal Bureau voor Toerisme. Met ingang van half juli is de heer H. A. Mastwijk bij Vaz Diaz bv in dienst getreden als AE. Hij was voordien in dezelfde functie werkzaam bij Harry de Vries. 'Bij buro Möhringer in Aerdenhout zijn t.a.v. de studiobezetting de volgende wijzigingen te melden: op l augustus is Rein Lansen in dienst getreden als ontwerptekenaar. Hij was voorheen werkzaam op de studio van Vaz Dias. Per 1 september a.s. gaan Cees Weteling en Fred Govers de studio verlaten. Zij gaan zich zelfstandig ves tigen in Amsterdam. Buro Möhringer blijft wel van hun diensten gebruik ma ken. Op 1 september treedt ook Bert Koelman in dienst. Hij zal zich voor namelijk bezig houden met het hele traffic gebeuren en daarnaast heeft hij het beheer over de afdeling sales-promotion. Bert Koelman komt van Inkoopcombi natie Nederland, waar hij de functie be kleedt van AE, met de zorg voor o.a. de verkoopgroepen Maminette en Zentrasport-International De heren G. M. Kalmeijer, Algemeen Directeur van Foote, Cone Belding B.V. en J. Jessurun, President-directeur van Jessurun-Bauduin B.V., maken be kend dat er principieel overeenstemming is bereikt tussen FCB International, Inc. en de aandeelhouders van Jessurun- Bauduin B.V. over een plan om de res pectieve organisaties in Nederland sa men te voegen. Daar de overeenkomst nog niet is geslo ten, zijn er in dit stadium geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Na 2 jaar gaat N&W Design Art Di rection bv de Ilperveldstraat 101 verla ten. Aan de Bosplaat 8 (ook in Noord) krijgt de creativiteit van N&W nog meer armslag in de riante ruimte van een nieuw pand. De telefoonnummers wor den 020-360821 (drie lijnen) en 366711. Albert's Print Service is miv 15 juli verhuisd van de Kerkstraat 427 naar de Keizersgracht 678 in Amsterdam. Jansen Post Cocx - een van de grootste Nederlandse importeurs van horloges en sieraden - heeft de beharti ging van al haar reclamebelangen toe vertrouwd aan Noordervliet Win- ninghoff. Het betreft hier de accounts van Prisma horloges, Certina horloges, Helicon hor loges en de juwelensector. De accountgrootte beloopt ruim 1 mil joen gulden. Marketing-begeleiding en account-su pervisie vallen onder de verantwoorde lijkheid van Albert C. M. Winninghojf. De Zuil West heeft voor zijn klant, de Koninklijke Nederlandse Zout Industrie, een campagne opgezet, waarmee nieuw Nieuw! Adreswijzigingen Sedert enige tijd is b.v. drukkerij Na- gengast (Laat 9-17, postbus 80, Alk maar) aangesloten op het telex-net on der nummer 57268. Koullen Linckens, erkend reclame adviesbureau bv is verhuisd naar Hoensbroek, Industriestraat 31, Postbus 14. Telefoon 045-218000. tafelzout in een nieuwe verpakking wordt gelanceerd. De verpakking is kleurig, neutraal en softsellerig. Zeker geen wereldschok kend nieuws, maar plezierig voor men sen met een ochtendhumeur, die nu in plaats van een reclameverpakking; extra fijn zout uit een vriendelijk vaatje in een 'nieuw jurkje' op hun ontbijteitje kunnen strooien. Zilveren camera De Nederlandse Vereniging van Foto journalisten organiseert ook dit jaar voor beroepsfotografen een wedstrijd om de ZILVEREN CAMERA, de wis- selprijs welke voor de beste persfoto van het jaar wordt uitgeloofd. De categorieën persfoto's waarvoor in gezonden kan worden zijn: a) nieuws, b) sport, c) features, d) series, e) portret ten in het nieuws, f) mode in het nieuws. Reeds nu kan meegedeeld worden dat men slechts vergrotingen van 8 x 10 inch (of 18 x 24 cm) of originele dia's behoeft in te zenden. Na de jurering zullen de 350 beste fo to's, van 18 december tot 26 januari, tentoongesteld worden in het Lijnbaan centrum te Rotterdam. SRM 20 jaar De SRM bestaat 20 jaar en ter gelegen heid van dit heugelijke feit is er op vrijdag 19 september 1975 om precies 20.00 uur in het Kon. Instituut v.d. Tropen te Amsterdam een feestelijke bijeenkomst en tevens de diploma uitreiking. Op het programma staat o.a. het openingswoord door de vooritter van de SRM drs C. J. Smeekes en een receptie uitsluitend voor docenten en programmaraadsleden. Op 17 juli is op de leeftijd van 74 jaar onverwacht overleden de heer C. P. Hoogstraaten, oprichter en directeur van het in Rotterdam gevestigde er kende Reklame-Adviesbureau Karei Hoogstraaten BV. Fijn tafelzout in een beter busje. NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 125 gram en ra lijn - goed slrooibnar.

Kontekst nl | 1975 | | page 3