uiterst modern worden beschouwd. Wat echter waarschijnlijk nóg belangrij ker is voor de grote drukwerkverbrui kers in heel Europa aan wie de Smeets groep levert, is de buitengewone veel zijdigheid van het totale bedrijf. Het komt er op neer, dat binnen de groep elk grafisch product vervaardigd kan worden. Van de op verschillende facetten van de grafische productie ge richte speciale know-how die in elk van de bedrijfsonderdelen aanwezig is, kan een optimaal gebruik worden gemaakt, doordat de klant via een apart verkoop- en servicekantoor wordt benaderd. Dat kantoor, aan het hoofd waarvan Dick Suèr staat, vroeger directielid van het drukwerkadviesbureau Mundoprint, stelt zich op het standpunt, dat de drukwerk gebruiker, of meer in het algemeen de gebruiker van communicatiemiddelen, moet kunnen rekenen op méér dan op goed drukwerk alleen, wanneer hij het grafische product in zijn campagnes in schakelt. 'Drukwerk-keuze is een vorm van media-keuze', volgens Smeets, 'al wordt dat helaas in de practijk nog lang niet altijd zo gezien. De mediamensen van de reclamebureaus en de reclamemensen van grote onder nemingen zijn er volgens hem nog niet op ingesteld om drukwerk als een mo gelijke communicatiedrager te zien, naast de andere. 'Enerzijds komt dat doordat men vaak nog te weinig op de hoogte is van de fundamentele mogelijkheden van ver schillende vormen van drukwerk reclame, anderzijds doordat drukkers zich doorgaans tot drukken bepalen en te weinig de klant benaderen in zijn ei- Zo'n levensgrote Harley Davidson valt wel erg op als display gen interessensfeer. De klant is niet in drukwerk geïnteresseerd, maar alleen in de resultaten van drukwerk.' Daar heeft Smeets volgens mij gelijk in. Als je ziet wat kranten en tijdschriften, commerciële radiostations, de STER etc. doen of deden aan onderzoek in hun lezers-, luisteraars- of kijkerskring, dan steekt de grafische industrie, die toch een uiterst belangrijk onderdeel is van de communicatie-industrie, daar nogal pover bij af. Een voorbeeld van wat er op dit gebied kan worden gedaan is het zopas afgeslo ten onderzoek naar de werking van di verse soorten winkel-promotiemateriaal, dat de Nederlandse Ónderneming voor Uitgevers Marktonderzoek Novum bv in opdracht van Smeets Nederland heeft uitgevoerd. Winkel-promotiemateriaal is een van de talrijke producten van Smeets; het is trouwens een product waarin Smeets uiterst sterk is: heel veel van de uiterst levensechte etalagefiguren, tal van an dere displays, een groot aantal van de hangende, staande, liggende aandacht trekkers in de winkels komen uit het bedrijf van Smeets in Weert. Aan de hand van het onderzoek van Novum heeft Smeets willen aantonen welke concrete resultaten kunnen wor den bereikt met de toepassing van ver schillende soorten van displays. Som mige producten gaven een omzetstijging van 400% te zien, bij gebruik van be paalde display-materialen. De wer kingsduur van zulke materialen, de wenselijkheid van goede informatie aan het winkelpersoneel, het zijn belangrijke stukjes informatie die de potentiële ge bruiker van dergelijke materialen graag ter beschikking zal hebben. Totaalplan Waar men bij Smeets naar toe wil is, dat bij elke campagne die wordt voorbe reid, de mogelijkheden van gedrukte communicatiedragers ten volle in de overwegingen worden meegenomen. Dat kan alleen als de cliënt weet welke die mogelijkheden zijn, of kan rekenen op advies, ook over commerciële aspec ten, van zijn drukwerkleverancier. Die service wil Smeets Nederland in ruime mate bieden. Men wil als het ware met de klant meedenken, nog voor er zelfs maar concrete plannen voor het te vervaardigen drukwerk zijn gemaakt. En vervolgens wil men in de servicever- Drs. H. V. M. van Opstal lening bij de eigenlijke productie van het drukwerk de klant eveneens zoveel mogelijk van dienst zijn. Het bestaan van gespecialiseerde druk werkproductiebureaus toont wel aan, dat aan die geïntegreerde service stellig behoefte bestaat. Om die te kunnen bie den moet men uiteraard wel het een en ander achter zich hebben. Wat dat be treft kan men natuurlijk bij Smeets ge rust zijn. Behalve datgene wat men zelf 'in huis heeft' (het brede productenaanbod, de uiterst moderne outillage en een gewel dige hoeveelheid know how bij de tech nische staf) beschikt men ook over tal van mogelijkheden voor additionele ser vice. Zo werken veel bekende tekst schrijvers, fotografen, ontwerpers etc. voor Smeets op freelance-basis, waarbij de contacten geheel door de Smeets- mensen worden verzorgd. Op deze ma- 5 NR. 16 6 AUGUSTUS 1975

Kontekst nl | 1975 | | page 5